دوره و شماره: دوره 25، شماره 147، تابستان 1387، صفحه 1-244 
3. دغدغه‏هاى حوزوى

صفحه 72-108

حسن جمشیدی