دوره و شماره: دوره 25، شمازه 149-148، پاییز 1387، صفحه 1-476 
4. تولید دانش

صفحه 197-232

حسن جمشیدی


5. رهیافت تمدنى به آزاداندیشى اسلامى

صفحه 233-291

سید حسین همایون مصباح


7. عقلانیت پرسش‏گرى

صفحه 313-476

حسن جمشیدی