نویسنده = سید خلیل الرحمن طوسی
تعداد مقالات: 1
1. جامعه‏هاى غربى و فرصتهاى مغتنم براى حضور حوزویان

دوره 27، شماره 157، پاییز 1389، صفحه 42-48

سید خلیل الرحمن طوسی