شماره جاری: دوره 36، شماره 7 - شماره پیاپی 182، تابستان 1398، صفحه 1-128 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول سردبیر