شماره جاری: دوره 36، شماره 8.9 - شماره پیاپی 183، پاییز 1398، صفحه 1-230 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول سردبیر