شماره جاری: دوره 36، شماره 6 - شماره پیاپی 181، بهار 1398، صفحه 1-128 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول سردبیر