نویسنده = محمد علی سلطانی
تعداد مقالات: 2
1. تحول در کتابهاى درسى از ساختار تا محتوا

دوره 25، شماره 150، زمستان 1387، صفحه 117-148

محمد علی سلطانی


2. حوزه و وظیفه کنونى آن

دوره 25، شماره 146، بهار 1387، صفحه 152-164

محمد علی سلطانی