سرمقاله ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


 

( 25 )

 

 

شماره 1

مجله صنفى و ضرورت آن 8/

ـ اهداف مجله /9

 

شماره 2

سخنى در باب انتقاد/2

ـ انتقاد راهى به سوى کمال 2/

ـ نقد و قدح 3/

ـ انتقاد تکلیفى اسلامى 4/

ـ انتقاد پذیرى 4/

 

شماره 3

مستضعف گرایى2/

ـ رهنمود قرآن در این موضوع 3/

ـ سیره پیامبر و امامان 3/

ـ مسؤولان نظام و حمایت از مستضعفان 4/

ـ مستضعفان صاحبان اصلى انقلاب 6/

 

شماره 4

سخنى با خوانندگان 3/

 

 

 

( 26 )

ـ مجله حوزه گامى به سوى تبادل اندیشه ها 4/

ـ آینه واقعیت نما 6/

ـ معرّف الگوها 7/

 

شماره 5

عالم متهتّک و جاهل متنّسک5/

ـ عالم ربانى 4/

ـ عالم متهتّک (بى پروا) 5/

ـ جاهل متنّسک (کم خرد لجوج) 7/

ـ هشدار امام 9/

 

شماره 6

عاشورا و مبلّغان 3/

ـ تشریح قیام امام حسین(ع) 4/

ـ بررسى حکومت در اسلام 4/

ـ آموزش احکام 5/

ـ اخلاق اسلامى 5/

ـ تحریف زدایى 5/

ـ قراردادن مردم در جریان کارهاى دولت 6/

ـ توجه به جنگ 6/

ـ تلاش براى نابودى اعتیاد 6/

ـ پربار ساختن جلسات 7/

ـ تقویت وحدت جامعه 7/

ـ رعایت مسائل اخلاقى 7/

 

شماره 7

ساده زیستى 3/

ـ مفهوم ساده زیستى و مرز آن 4/

ـ سیره معصومان و عالمان 5/

ـ ساده زیستى و اثرات معنوى آن 7/

ـ اثرات اجتماعى ساده زیستى 9/

ـ اثرات منفى ترک ساده زیستى در جامعه 12/

ـ نتیجه گیرى 13/

 

شماره 8

سابقه انقلابى معیار ارزش 3/

ـ مبانى ارزش 5/

ـ آفاق و آثار منزلت 6/

1. ابعاد روحى و معنوى 6/

2. دوست یابى و دشمن شناسى7/

3. مقاومت درمقابله با توطئه ها 7/

4. احساس ارزشهاى انقلابى 7/

5. حفاظت انقلاب از رخنه فرصت طلبان 8/

6. پذیرش مردم 8/

ـ انقلاب و جذب ها 9/

 

 

 

( 27 )

1. شناسایى نیروها 9/

2. حوزه جذب 10/

3. بقاء تأثیرگذارى انقلاب 10/

نگاهى به آینده 11/

دانشگاهها 12/

حوزه هاى علمیه 13/

 

شماره 9

روحانیت و استمرار انقلاب 3/

ـ روحانیت پس از انقلاب 5/

ـ پرتوى بر راه 7/

ـ نظارت همگانى 7/

ـ تربیت روحى 8/

ـ ژرفایى در علوم اسلامى 11/

ـ برنامه ریزى 12/

 

شماره 10

حساسیّت سیاسى 3/

ـ رفاه طلبى 6/

ـ درون گرایى 8/

ـ دسته بندیهاى سیاسى 10/

ـ انتقاد و انتقادپذیرى 11/

 

شماره 11

نصیحت ائمه مسلمین 3/

ـ معناى نصیحت 7/

ـ فضاى مناسب نصیحت 8/

الف. محیط صراحت 8/

ب. محیط اعتماد 10/

ج. محیط احساس وظیفه 11/

د.محیط تواضع و توجه به نصیحت 11/

مرزهاى نصیحت 13/

1. حرمت غیبت 13/

2. حرمت افشاء سرّ 13/

3. تشییع فاحشه 14/

4. باندبازى 15/

 

شماره 12

شیوه برخورد با مشکلات اجتماعى 3/

ـ امروز دیر فردا… 4/

ـ درد دل محرومان 5/

ـ برخورد انفعالى 7/

ـ لزوم سیاستگذارى 7/

ـ حلّ مشکلات اصلى 8/

ـ بهره ورى از اندیشه ها 9/

 

 

 

( 28 )

 

شماره 13

تداوم رهبرى 3/

ـ ضرورت تعیین جانشین 4/

ـ تلقى مکتب از امامت 4/

ـ واقعیتهاى تاریخى 5/

ـ سیره پیامبر و امامان 6/

ـ رأى مردم 7/

ـ موانع راه 9/

1. مخالفان 9/

2. جاه طلبى ها وحسادتها 9/

3. ناآگاهان 10/

4. دسیسه هاى خارجى 11/

 

شماره14

مطهّر زمان (علامه شهید مطهرى) 3/

ـ جهاد فکرى 4/

ـ برخورد بنیادى 7/

ـ مقابله اصولى 11/

ـ ارزشهاى حاکم 11/

ـ نسل جوان 13/

ـ مسائل مسلمین 14/

ـ عدالت اجتماعى 16/

ـ حوزه ها و مقتضیات زمان 17/

شماره15

مظهر صلابت و تدبیر (آیة الله شهید بهشتى) 3/

ـ تربیت نیرو 4/

ـ برنامه ریزى دراز مدّت 6/

ـ توجه به نیازهاى فکرى ـ روحى 7/

ـ سعه صدر 7/

ـ کار جمعى 8/

ـ مدیریّت و مسؤولیت 11/

ـ بذل آبرو 13/

ـ کلام آخر 14/

 

شماره16

ابوذر امام (آیت الله طالقانى) 3/

ـ شخصیت حوزه اى 5/

ـ مقامات معنوى 7/

ـ انس با قرآن 9/

ـ جهاد مستمرّ 11/

ـ هویّت انقلاب 14/

ـ گروههاى سیاسى 16/

ـ مرید و مراد 20/

 

شماره17

سیاست پرورشى 3/

 

 

 

( 29 )

ـ سیاست دفاعى 5/

ـ سیاسى شدن مسأله تربیتى 6/

ـ پیدایش اصطلاحات سیاسى 7/

ـ بهره گیرى از اهرم جامعه 8/

ـ چه باید کرد 9/

ـ نیاز به اثبات شخصیت 9/

ـ رقابت و مبارزه جویى 11/

ـ افت ارزشهاى معنوى 12/

ـ پرخاشگرى 13/

ـ تبلیغات سالم و موفق 13/

 

شماره18

حوزه و دانشگاه 3/

ـ دورانهاى تاریخى ارتباط 5/

ـ شبه وحدت 5/

ـ دورى و غربت 5/

ـ تعاند و خصومت 6/

ـ در راه وحدت 9/

ـ نظاره دوره معاصر 9/

ـ رشد تماسهاى ادارى 10/

ـ ضعف برنامه ریزى در ارتباط 11/

ـ توسعه روابط صورى 12/

ـ تکمیل متقابل 13/

ـ گامهاى مشترک 15/

ـ بررسى دو سیستم 15/

ـ تبادل معلومات 16/

ـ انتقال شیوه ها 16/

ـ ارتباط سیاسى 18/

ـ مسؤولیت حوزه 19/

ـ تقویت بنیه اسلامى 19/

ـ عرضه صحیح 20/

ـ پرهیز از تحقیر و تکفیر 21/

ـ اجتناب از بزرگ نمایى 22/

 

شماره19

انقلاب و تبلیغات 3/

ـ جایگاه تبلیغات 4/

ـ هماهنگى تبلیغى 5/

ـ تبلیغ تهاجمى 6/

ـ مردم مدارى تبلیغ 7/

ـ اجتناب از گروه گرایى 8/

ـ پرهیزاز سوژه سازى 9/

ـ شناخت پیام گیرندگان 10/

ـ بهره گیرى از امکانات 10/

ـ پرهیز از روزمرّگى 11/

ـ درک سیاست کشور 12/

 

 

 

( 30 )

 

شماره20

جنبش احیاء 3/

ـ ضرورت تحقیق 4/

ـ شیوه مسأله یابى 5/

ـ اجتناب از تراجم نگارى 6/

ـ هماهنگى واحدها در تهیه و ارائه اثر6/

ـ زمینه هاى احیاء 7/

1. تسلیم و سرسپردگى 8/

2. مبارزه با سلطه سیاسى ـ جداى از مقابله فرهنگى 8/

3. بازگشت به خویشتن اسلامى 9/

شیوه هاى احیاء 10/

الف. بازگشت به اسلام سنتى منهاى اجتهاد 10/

ب. بازگشت به اسلام سنتى با اجتهاد 10/

ج. بازگشت به قرآن 11/

د. مبارزه با خرافات 11/

هـ. اصل مبارزه با حکام جور 11/

و. ستیز با سلطه اجانب 12/

ز. تکیه بر تعقل همراه با تعبد 13/

امواج موجود 14/

1. تجدید نظر در شیوه مبارزه 15/

2. احیاء شعائر دینى 15/

3. رشد مطبوعات و نشریات اسلامى 16/

ـ جذب متفکران 17/

ـ قدرت سیاسى اسلام در پرتو جنبش احیاء 18/

ـ خلأ ایدئولوژیک 18/

ـ بن بست سیاسى دو نظام جهانى 19/

ـ کوششهاى متفکران جنبش احیاء 20/

ـ مقابله سلطه گران 20/

ـ توجه به ایران 21/

ـ شناسایى کانونهاى مهاجم 21/

ـ جنگ محدود 21/

ـ سیاست صبر و انتظار 22/

ـ مسؤولیت انقلاب 22/

1. مسائل جزئى جنبش درجهان اسلام23/

2. جنبش احیاى شعائر 23/

3. ارتباطات فکرى 23/

4. حرکتهاى اصلاحى در درون جنبش 24/

5. دانشگاهها و مساجد 24/

6. مطبوعات اسلامى 25/

 

شماره21

حدیث مقاومت 3/

ـ غربت پیشین 4/

ـ فنّ جنگ 6/

 

 

 

( 31 )

ـ آموزشهاى کلاسیک 6/

ـ رشد صنایع نظامى 6/

ـ تقویت قدرت رزمى 7/

ـ شیوه نبرد 9/

ـ مسأله اصلى 10/

ـ جنگ محرومان 12/

 

شماره22

اسوه امام (شهید مدرّس) 3/

ـ مقامات علمى 4/

ـ اعتنا به علوم جنبى 5/

ـ شاگردان و آثار 6/

ـ جدیّت و توفیق 6/

ـ حفاظت از شریعت 8/

ـ آراء نوین 8/

ـ تفرّق حوزه 10/

ـ مسؤولیت مجلس 13/

ـ شهامت نمایندگى 13/

ـ اهتمام به وقت مجلس 14/

ـ تحمّل عقاید 15/

ـ نماینده عامه 15/

ـ اهتمام به انتخابات 15/

ـ درس آخرین 16/

شماره23

مکتب و انقلاب 3/

ـ انقلاب مکتبى 3/

ـ امتیازها و دشواریها 4/

ـ انقلاب ایران انقلاب مکتبى 6/

ـ تفاوت در فهم مکتب 7/

ـ مشکلات تئوریک 8/

1. آزادى 8/

2. حقوقى قضایى 12/

3. مسائل فرهنگى 15/

4. مسائل اقتصادى 16/

ـ یأس و امید 16/

 

شماره24

نهضت قانونگذارى 3/

ـ شرایط معاصر 3/

ـ موضوعات جدید 4/

ـ ایدئولوژیها و مکاتب حقوقى 4/

ـ تجارب و تفکرات مسلمانان 5/

ـ حکومت اسلامى 5/

ـ وظائف حکومت 6/

ـ حفظ امنیت 7/

ـ اعتلاى فرهنگى 8/

 

 

 

( 32 )

ـ عدالت قضایى 9/

ـ اقتصاد شکوفا 11/

ـ تعادل ثروت 11/

ـ حکومت در قانون اساسى 13/

ـ رهنمود امام 16/

ـ تعیین قانون از باب ضرورت 16/

ـ تکلیف موجود 20/

 

شماره25

شهید رابع (اسوه جهاد و شهادت آیة الله صدر)3/

ـ مقامات روحانى 4/

ـ آفاق علمى 6/

ـ علم اصول 7/

ـ فقه 7/

ـ فلسفه 8/

ـ منطق 9/

ـ تدوین مکتب 9/

ـ فلسفه اخلاق 9/

ـ تفسیر 9/

ـ اقتصاد اسلامى 10/

ـ تاریخ 10/

ـ مباحث اعتقادى 11/

ـ تحول و ابتکار 11/

ـ سنّت اجتهاد 15/

ـ مرجعیت دینى 18/

ـ بینش حکومت 22/

ـ پیکار و جهاد 24/

 

شماره26

فرهنگ محمدى (نگاهى به منشور دوم انقلاب) 3/

الف. که بودیم؟ 4/

ب. چه هستیم؟ 6/

ـ ذلّت حاکمان 6/

ـ اسارت مردم 7/

ـ تشتّت درون 8/

ـ غارت منابع 9/

ج. چرا چنینیم؟ 10/

1. انحراف دین 10/

2. خیانت حاکمان 12/

د. چه کنیم؟ 12/

1. تجدید حیات دین 12/

2. غلبه بر مرگ 13/

3. تعمیم مبارزه 14/

هـ. به کجا برسیم؟ 15/

1. قدرت بزرگ 16/

2. نجات جهان 17/

 

 

 

( 33 )

 

شماره27

سیاست آموزشى 3/

ـ ضرورت بحث 4/

ـ تعلیم آموزش 5/

ـ دولتى شدن آموزش 5/

ـ نقش خانواده 6/

ـ جهانى شدن تعلیم و تربیت 6/

ـ تکامل علوم 8/

ـ گسترش ارتباط علمى 8/

ـ جهان بینى تساهل علمى 9/

ـ لزوم تقویت مراکز ترجمه 9/

ـ ایجاد و تقویت کتابخانه هاى جامع 10/

ـ زبان خارجى 10/

ـ تأکید بر علوم پایه 10/

ـ تئورى و عمل 11/

ـ عمل اجتماعى 15/

ـ مرکز آموزشى نهاد اجتماعى 16/

ـ مشارکت سیاسى 17/

ـ متون درسى 17/

ـ معلومات یا محفوظات 18/

ـ کثرت و تنوع کتب 18/

ـ ضعف مشاهده و تجربه 19/

ـ نقش استاد 19/

ـ محیط آموزشى 22/

ـ تأمین و تقویت ذوق محصلان 22/

ـ کارهاى گروهى 23/

ـ جوّ مطلوب 23/

ـ عدالت آموزشى 24/

ـ عدالت در بذل امکانات درسى 24/

ـ عدالت در محیط آموزشى 25/

ـ تغییر جهان بینى آموزشى 25/

 

شماره28

بانگ رحیل 3/

ـ اجتهاد 4/

ـ فلسفه اجتهاد 4/

ـ حضور در زمان 6/

ـ تقدس زدگى 8/

ـ نگرش حکومتى 10/

ـ مشکل گریزى 13/

ـ احتیاط زدگى 14/

ـ فقدان هدف 14/

ـ بانگ رحیل 16/

 

شماره29

سکاندارى انقلاب 3/

 

 

 

( 34 )

ـ شرایط موجود 4/

ـ عدم تمرکز 5/

ـ بخش اقتصادى 5/

ـ فرهنگى 6/

ـ سیاسى 7/

ـ تزلزل 9/

ـ مدیران عالى 10/

ـ مدیران زیر دست 10/

ـ فقدان برنامه 11/

ـ فقدان قدرت 12/

ـ خلأ تئوریک 13/

ـ تعدد مراکز قدرت 14/

ـ گروههاى ذى نفوذ 14/

ـ سیاست هیئتى 15/

ـ اصطکاک 15/

ـ ابهام 16/

ـ کندى 16/

ـ چه باید کرد؟ 17/

1. گسترش نهاد پذیرى 17/

2. تفکیک وظائف18/

3. تمایز نهاد ارشاد و اجراء 18/

4. تفویض اختیار 19/

5. تدوین برنامه19/

شماره30

منشور برادرى 3/

ـ گونه هاى اختلاف 11/

ـ اختلاف فکرى 12/

ـ طبقه بندى مخالفان 13/

ـ جهل 14/

ـ واسطه 15/

ـ حب نفس 16/

ـ استبداد رأى 17/

ـ تهذّب اخلاقى 18/

ـ آگاهى 19/

ـ معیار گرایى 20/

ـ ارتباطهاى مداوم 21/

ـ گسترش مناظرات علمى 22/

ـ حق پذیرى 22/

ـ سعه صدر 23/

ـ اخلاص و صداقت 23/

ـ فرق نقد اندیشه و نقد اندیشه گر 24/

ـ پرهیز از تفسیق و تکفیر 25/

ـ حفظ مرزهاى عاطفى و انسانى با نقد 25/

 

شماره31

شقشقیّه (پیام امام به روحانیت) 11/

 

 

 

( 35 )

ـ ویژگیهاى روحانیت سالم 14/

ـ مستضعف گرایى 15/

ـ غیرت دینى 17/

ـ صداقت 18/

ـ مسؤولیت پذیرى 19/

ـ ویژگیهاى روحانیت فاسد 20/

حماقت پرستى 21/

وابستگى 23/

اتهام پیشگى 25/

ریاکارى و دورویى 27/

ـ ترسیم درست اجتهاد 29/

ـ ابهام در فقه سنتى و فقه پویا 30/

ـ ریشه اختلاف 31/

 

شماره32

از خرداد تا خرداد با آرمانهاى امام(ره) 11/

ـ اهداف امام 13/

ـ آزادى جهان اسلام 13/

ـ مجد اسلام 14/

ـ عزت مسلمانان 15/

ـ شناخت علل عقب ماندگى 16/

ـ تفرقه سیاسى 16/

ـ تفرقه نژادى 17/

ـ تفرقه مذهبى 18/

ـ راههاى آزادى جهان اسلام 19/

ـ انقلاب 19/

ـ آگاهى بخشى به مسلمانان 19/

ـ بازسازى دین 20/

ـ نجات تفکر دینى 21/

ـ نجات مسلمین 23/

ـ اسلام غیر حقیقى 24/

محدودیت 24/

جوهره زدایى دین 25/

ـ خرافه آلودگى 25/

ـ بازسازى حوزه هاى علمیه 27/

ـ بقاء روحانیت بقاء دین 30/

ـ روحانیّت سدّ نفوذ اجانب 31/

ـ کوتاهى در وظیفه 32/

ـ تحجرگرایى 33/

ـ بى نظمى 34/

ـ آزادى قدس 35/

ـ صهیونیسم نماینده استعمار 36/

ـ قدس گذرگاه سلطه 38/

ـ قدس شرافت ملى 39/

 

 

 

( 36 )

 

شماره33

تخصّص 3/

ـ چرایى پیدایش حوزه ها 4/

1. تبلیغ دین 5/

2. دفاع از شریعت 6/

3. استنباط حکم 7/

ـ تخصّص و اهداف حوزه 8/

ـ حوزه هاى تخصّص 10/

ـ تخصّص شعبات فقه 11/

ـ چرایى تخصّص 12/

الف. جامعیّت دین 12/

ب. اختلاف ذوق 14/

ج. تعمیق علوم اسلامى 15/

ـ پیچیدگى حوزه کار 16/

ـ پیدایش موضوعات جدید 19/

ـ احیاء ابواب فراموش شده 19/

ـ آراء مخالفان 20/

ـ امکان ذوفنونى 20/

ـ یک بعدى شدن 21/

ـ مشکل تقلید 24/

ـ کاستى قدرت مرجعیت 24/

ـ ابهام در حق تنفیذ احکام 25/

ـ فقدان ارتباط ارگانیک 25/

ـ کلام آخر 27/

 

شماره34

قامت بلند اندیشه (علاّمه طباطبایى) 3/

ـ جامعیت دانش و وسعت بینش 6/

ـ در عرصه فقه و اصول 8/

ـ مسؤولیت شناسى و مسؤولیت پذیرى 9/

ـ در گستره فلسفه و حکمت نظرى 12/

ـ پیوند دین و فلسفه در نگاه علامه 13/

ـ پى ریزى نهضت فکرى در حوزه هاى علمى 15/

ـ خلاقیّت و نوآورى 18/

ـ حرّیت فلسفى و تعبّد مکتبى 19/

ـ در ساحت عرفان و حکمت عملى 21/

ـ ظرفیّت و اعتدال 23/

ـ طلوع در بى کران قرآن 26/

ـ خلاّقیّت در تفسیر نور به نور 29/

ـ سنجش نظریات بر ملاک برهان 31/

ـ المیزان و ثقلین 32/

ـ المیزان و طرح مسائل علمى و اجتماعى 34/

 

شماره35

بازسازى و رسالت حوزه و دانشگاه 3/

ـ دانشگاه در سیاست بازسازى 3/

 

 

 

( 37 )

ـ حوزه ها و سیاست بازسازى 4/

ـ تصویر بازسازى 4/

عوارض تکنولوژى 7/

الف. نسیان دیانت 7/

ب. آسیب نظام خانوادگى 8/

ج. شتاب مصرف گرایى 9/

د. جایگاه ماشینى انسان 9/

هـ. تغییر روابط انسانى 11/

و. تخصّص گرایى 12/

ـ سیاست اصلى 13/

ـ حوزه ها و فرهنگ صنعتى 15/

ـ دانشگاه و برنامه ریزى17/

1. تربیت محقق 17/

2. تربیت استاد مدرس 17/

3. تربیت مدیران ادارى و صنعتى 18/

ـ مسائل دو نظام آموزشى18/

ـ مسائل کاربردى نظام حوزه 19/

ـ تجدید نظر در برنامه هاى درسى 19/

ـ اصالت کل دانشهاى دینى 20/

ـ تفکیک حوزه هاى اجرایى 20/

ـ مشکلات نظام دانشگاهى 22/

ـ موازنه مناسب حجم درسى با فرصت اشتغال دانشجویى 22/

ـ عدم تناسب تعداد دانشجو و استاد 23/

ـ ضعف امکانات دانشجویى 23/

ـ ارزشهاى معنوى و اخلاقى دیانت در دانشگاه 24/

ـ روابط آموزشى 24/

ـ کلام نهایى 28/

 

شماره36

فجر و فراق (دهه فجر و فراق امام) 3/

ـ ملاکهاى روشن فجر 10/

ـ پیام فجر آخرین در لحظه هاى فراق 13/

ـ قیام براى خدا 15/

ـ حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه 16/

ـ واقع نگرى و ژرف اندیشى 19/

ـ حفظ اسلام و نظام اسلامى 22/

 

شماره 38 ـ 37

قبله عشق امام خمینى(ره)3/

ـ تفسیر قرآن 4/

ـ درایت حدیث 6/

ـ بینش فقهى8/

1. زمان و مکان10/

2. عنصر حکومت11/

 

 

 

( 38 )

ضد جمود15/

1. طرح و دفاع جدائى دین از سیاست15/

2. ظاهرنگرى در شناخت افراد16/

3.برخورد منفى و تحریم گرایانه16/

4.تصویر خاص از روحانیت17/

5. مبارزه با آموزشهاى نو درحوزه ها17/

6. مبارزه با فلسفه و عرفان 17/

7. تردید در اصل جهاد و مبارزه18/

8. تعیّش و تکسّب در پناه تقدّس18/

9. ایجاد جوّ عوام زدگى18/

جنگ فقر و غنا19/

1. جنگ جهانى فقر و غنا 19/

2. روش جنگ با جبهه استکبارى زراندوزان20/

3. نفى امتیازات ثروت اندوزان20/

4. خطر نفوذ ثروتمندان در نهاد حکومت21/

5. جهت گیرى حکومت اسلامى21/

خط رفاه یا ایثار22/

گفته آخر24/

 

شماره39

آفاق عاشورا 5/

ـ عاشورا در تاریخ 6/

ـ ادبیات عاشورا 9/

ـ عاشورا و انقلاب 14/

ـ تبلور آرمان عاشورا در دفاع مقدّس 17/

ـ تذکّرات کوتاه 19

 

شماره40

ابعاد مبارزه با آمریکا 3/

ـ رسالت ما 5/

ـ تفسیر کفر به طاغوت 6/

ـ مبانى مبارزه با استکبار 9/

ـ آمریکا مظهر استکبار 10/

ـ ابعاد مبارزه با آمریکا 11/

ـ مبارزه فرهنگى 11/

ـ مبارزه تبلیغاتى 14/

ـ مبارزه سیاسى 17/

ـ مبارزه اقتصادى 20/

ـ مبارزه نظامى 24/

ـ شیوه مبارزه با آمریکا 25/

 

شماره41

مبادى تحقیق در حقوق زن 3/

ـ دشواریهاى تحقیق 4/

 

 

 

( 39 )

1. عوام زدگى 4/

2. احتیاط گرایى 5/

3. سنتها و عادتهاى اجتماعى 11/

4. درک احساس و نیاز زنان 12/

5. شناخت تمدن جدید 13/

ضرورت بازنگرى 15/

مذاق شریعت 16/

 

شماره42

نگاهى به فرهنگ انقلاب 3/

ـ ماهیت فرهنگى انقلاب 5/

1. انگیزه توحیدى و مکتبى 7/

2. مبارزه بى امان با ظلم و استکبار 8/

3. خودباورى و عدم وابستگى 8/

4. عدالت اجتماعى و حمایت از محرومان 11/

5. الفت و تعاون و اتحاد 12/

ـ هشدار 15/

 

شماره44 ـ43

مرجع کل (آیة الله العظمى بروجردى) 6/

ـ نیاز جامعه به او 8/

در فقه 10/

در رجال 11/

در اصول 11/

ـ واقع نگرى 13/

ـ مبارزه با خرافات 13/

ـ تلاش در راه وحدت مسلمین 14/

ـ هوشیارى در صدور فتوا 17/

ـ هوشیارى در اتخاذ مواضع سیاسى 17/

ـ مخالفت با تقسیم اراضى شاهانه18/

ـ مخالفت با تغییر خط فارسى به لاتین 22/

ـ موضع سیاسى 23/

1. دفاع دستگاه از اسلام 23/

2. عدم بلوغ جامعه 24/

3. حوزه نامنسجم و ضعیف 24/

4. خوف از هرج و مرج 24/

5. بازسازى حوزه 25/

 

شماره45

امام خمینى منادى عزّت 3/

ـ ارزیابى امام از ابرقدرتها 4/

1. آسیب پذیرى 4/

2. پیچیدگى 5/

3. اشتراک منافع 5/

4. عدم التزام به اخلاق و قانون 6/

 

 

 

( 40 )

ـ عزّت در برخورد 7/

1.روحیه شجاعت 8/

2. پایگاه طبقاتى حکومت9/

3. حزم و دوراندیشى 9/

4.تأکید بر مناعت و تقبیح حرص و آز 10/

ـ ضمانتهاى اجرائى 11/

1. نظارت برسابقه 11/

2. حساسیت اجتماعى 13/

3. مراقبت مسؤولان 13/

شرائط حاضر 14/

ختام کلام 17/

 

شماره46

هنر رایت بلند حقیقت 3/

ـ جایگاه هنر در نظام فکرى و تبلیغى حوزه ها 7/

ـ ابهامهاى جدّى مبانى هنر دینى 8/

ـ جزر و مدّ تئوریک و خطرهاى عمده آن 11/

ـ هنر زمان نه هنر باستان 12/

ـ علل نارسایى و ضعف هنر مورد قبول دین 13/

ـ درمان درد بى هنرى 16/

شماره47

نگاهى به آن سوى صحنه هاى هنر 3/

ـ پیام آورانِ هنر مسؤول 4/

ـ تنگناهاى هنر مسؤول 4/

ـ آفتهاى هنر مسؤول 6/

1. کم محتوایى 6/

2. سرگرمى 7/

3. اسارت هنر در خطوط سیاسى 7/

4. کنش پذیرى از فرهنگهاى بیگانه 8/

5. راه یافتن ابتذال به حریم پاک هنر 9/

ـ مرز میان ابتذال و بیان واقعیتها 10/

ـ ارزش و ضدارزش در زبان طنز و کاریکاتور 11/

ـ اهداف متعالى در نظام ارزش هنر مسؤول 13/

 

شماره48

فصل شکفتن آرمانها 13/

ـ نویدى که تحقّق یافت 14/

ـ بشارتى که در حال تحقق است 16/

سرفصلها و مطالب شماره هاى پیشین درباره مسائل حوزه17/

ـ مشکل اساسى در سازمان روحانیت 17/

ـ آفاق فکرى برونحوزه اى 18/

ـ ارزیابى مسؤولیت حوزه هاى علمیه 20/

ـ مدیریت در حوزه هاى علمیه 20/

ـ ارکان مدیریّت در حوزه 21/

 

 

 

( 41 )

ـ طرح و برنامه 22/

ـ مسائل نظام حوزه (قسمت اول) 23/

ـ مسائل نظام حوزه (قسمت دوم) 25/

ـ مسائل نظام حوزه (قسمت سوم) 26/

ـ جایگاه اجتماعى حوزه 27/

ـ مبانى نظرى جایگاه اجتماعى حوزه 27/

ـ اصول کلى و شیوه هاى عملى رسالت اجتماعى حوزه 27/

ـ مسایل مالى و اقتصادى نظام حوزه (قسمت اول) 28/

ـ مسایل مالى و اقتصادى نظام حوزه (قسمت دوم) 28/

ـ خطر نظم و نظام تشکیلاتى براى حوزه ها (قسمت اول) 29/

ـ خطر نظم و نظام تشکیلاتى براى حوزه ها (قسمت دوم) 29/

ـ نقش حوزه در شکست یا تداوم انقلاب 30/

ـ مسؤولیت حوزه هاى علمیه در نگاه بلند رهبرى 30/

ـ بازسازى و رسالت حوزه و دانشگاه 30/

ـ نگرانى از چگونگى ادامه راه 31/

 

شماره49

پرتوى از مدیریت امام 5/

ـ اهمیت این نگاه و نگرش 6/

ـ استعدادهاى ذاتى دستمایه هاى مدیریت و رهبرى 7/

ـ فراست و تیزهوشى ما در شناخت چهره ها و شگردها 10/

ـ شناخت جریانهاى سیاسى و ماهیت آنها 10/

ـ هشیارى در برابر جریان نفاق 11/

ـ کیاست امام در برابر احزاب و ملّى گرایان 12/

ـ روشن بینى و تیزنگرى امام در شناخت ریشه هاى فساد 15/

ـ هدف نگرى و قاطعیت 16/

ـ برنامه ریزى سازماندهى و نظارت 17/

ـ کانالهاى ارتباطى امام 18/

ـ نقش پدرانه و هدایتگرانه امام براى همه جناحهاى معتقد به نظام 22/

ـ مواقع حساس و سرنوشت ساز به یارى یکدیگر برخیزند 23/

 

شماره51 ـ 50

طلایه دار اسلام ناب محمّدى (میرزاى شیرازى) 5/

نهضت استقلال عراق نهضت مشروطه و… 12/

 

 

 

( 42 )

 

شماره52

ارزیابى حوزه هاى قدیم و جدید 3/

ـ حوزه هاى قدیم 4/

1. قناعت و پارسایى 4/

2. پشتکار در کسب و ترویج دانش 5/

3. دقت در تحصیل 6/

4. اهتمام به تزکیه و تهذیب 6/

5. روابط عاطفى استاد و شاگرد 8/

ـ نقصها 10/

1. اتکا به کار فردى 10/

2. نقص سیستم گزینش 10/

3. ضعف بینش سیاسى 11/

4. فقدان سیستم ارتباطات و اطلاعات 13/

5. ثبات گرایى 15/

وضعیت موجود 17/

1. حساسیت سیاسى 18/

2. جامع نگرى دینى 18/

3. ارتباط با مؤسسات جدید 19/

4. ورود ابزارهاى نو 19/

5. اعتقاد به نظم و تشکیلات 19/

6. رواج کارهاى گروهى 20/

7. استفاده از شیوه هاى جدید تبلیغ 20/

نکته پایانى 21/

شماره53

مبادى ناهمسازى حکومت و مردم 3/

ـ دو میدان و دو نظر متمایز 4/

ـ نیاز و گریز حکومت و مردم 5/

ـ نگاهى به ریشه ها 5/

ـ تلاشها در تصحیح رابطه حکومت و مردم 7/

ـ نمودهاى اندیشه سیاسى در جهان اسلام 10/

ـ تدبیرها در رفع نابسامانیها و ناهمسازیها 12/

ـ استمرار حرکتهاى اصلاحى 15/

ـ حکومت اسلامى عصاره قرنها تلاش و امید 16/

 

شماره54

موقعیت شیعه در عصر شیخ مفید 3/

ـ مراکز تشیّع 4/

ـ حکومتهاى شیعى 7/

ـ منازعات فرقه اى 11/

ـ موقعیّت اجتماعى شیعه 15/

ـ نهضت فرهنگى شیعه 17/

1. حدیث 17/

2. رجال 17/

3. فقه17/

4. اصول 18/

5. کلام 18/

 

 

 

( 43 )

6. ادب و شعر 19/

7. کتابخانه ها 19/

ـ کلمه پایانى 19/

 

شماره55

عوامل ناهمسازى حکومت و مردم 3/

ـ خاصیّت دوگانه اقتدار حکومت 6/

ـ اقتدار و حاکمیت هماره در معرض آفت 8/

ـ شناخت آفتها نخستین شرط مصونیّت 9/

ـ نقش دانایى در سلامت اقتدار 11/

ـ چگونگى استفاده از دانایى 16/

ـ عناصر جنبى ناهمسازى 16/

1. غفلت دولتمردان از خودسازى 17/

2. تجمّل و بالاگرفتن روحیه رفاه طلبى 17/

3. احتجاب از مردم 17/

4. عدم نظارت دقیق بر نهادهاى اجرایى و سازمانها 18/

5. بروز فاصله هاى عمیق اجتماعى میان طبقات جامعه 18/

6. عدم تعادل در هدف نگرى و مردمدارى در برنامه ریزیها 18/

7. وجود تعارض در گفتار و برنامه ها / 18

شماره57 ـ 56

انتخاب مرجع 3/

 

شماره58

اصلاح حوزه از تئورى تا عمل 3/

ـ شیوه تحوّل 4/

1. شیوه انقلابى و سریع 4/

2. حرکت تدریجى تحوّل 6/

ـ قلمروهاى اصلاح 9/

ـ قلمرو تحوّل 10/

1. تحول همه جانبه و فراگیر 10/

2. تحول محدود 11/

3. برخورد گزینشى 12/

ـ عناصر و مجریان 13/

 

شماره60 ـ 59

جمال حوزه ها سید جمال الدین اسدآبادى 3/

 

شماره 61

ابر با برکت (دفتر تبلیغات اسلامى)4/

ـ پیشتازى در عرصه هاى گوناگون5/

ـ نواندیشى و نوگرایى7/

ـ مبارزه با کژاندیشان8/

 

 

 

( 44 )

ـ تحکیم محکمات انقلاب/ 9

 

شماره 62

ده سالى که گذشت/ 4

ـ پاى بندى به اصول و ارزشها/ 4

ـ هدفمندى و واقعیت بینى6/

ـ کارنامه درخشان 7/

ـ درخط امام و ولایت8/

ـ خط مشى و خطوط کلى10/

ـ در خدمت نظام 11/

ـ مکانت و رسالت حوزه ها11/

ـ سازماندهى حوزه/ 13

ـ میراث مکتوب حوزه16/

ـ ثبت تاریخ معاصر حوزه ها17/

ـ شناسایى و معرفى اسوه ها/ 18

ـ هشدار به آفتها و خطرها21/

ـ دهه دوم و رسالت مجله 22/

 

شماره 63 ـ 64

حوزه و حکومت3/

ـ رسالت سنگین حوزویان/ 3

ـ نگاهى به پیشینه رابطه حوزه و حکومت/ 5

ـ چه باید کرد/ 9

ـ وظایف امروزین حوزه ها / 11

 

شماره 65

بار دیگر مرجعیت5/

ـ کانون خیزش عدالت خواهان5/

ـ سکوى پرحشمت دین خدا6/

ـ مرجعیّت در آزمونى سخت/ 8

ـ فتواهاى راهگشاى نظام / 10

 

شماره 66

ضرورت تحول و نواندیشى در حوزه4/

ـ نوگرایى و نوآورى 5/

ـ مفهوم روشن اندیشى و نوآورى6/

ـ بایسته هاى نواندیشى8/

ـ دگرگونى در جهان بینى 9/

ـ حضور جدّى قرآن در نظام حوزه / 9

ـ شناخت عالمان اسوه 11/

ـ قم مرکز برخورد افکار و اندیشه ها/ 13

 

شماره 67

ـ دو احیاگر 3/

ـ پیام آوران فرهنگى 3/

ـ شخصیتهاى تمدن آفرین / 4

 

 

 

( 45 )

ـ شهید مطهرى و شهید صدر 6/

ـ هم اندیشى 7/

ـ حساسیتها و دردهاى مشترک 11/

ـ دغدغه کارآمد کردن دین 12/

ـ دمیدن روح حماسه در دین 13/

ـ خرافه زدایى از سیماى دین 14/

ـ عقل مدارى 15/

ـ مرزبانى 16/

ـ آزادگى و آزاداندیشى 19/

ـ اصلاح حوزه ها/ 20

 

شماره 68 ـ 69

حوزه و اخلاق 19/

ـ فلسفه وجودى حوزه هاى علمى 20/

ـ کانونهاى رحمت 21/

ـ جلیسان روح 22/

ـ مصلحان خیرخواه 23/

ـ چراغهاى هدایت/ 25

 

شماره 70 ـ 71

امام زمان(ع) و رسالت حوزه هاى علوم دینى 3/

ـ مشعلهاى فروزان در دوران انتظار / 3

ـ سه رسالت اساسى5/

1. ائتمام و اقتدا / 5

2. وراثت/ 9

3. نیابت/ 12

 

شماره 72

پاسداشت صحیفه حوزویان 3/

ـ دلیل راه 3/

ـ جان کلام رهبر 4/

ـ خاستگاه فکرى و نظرى طرح 5/

ـ مبانى و مبادى سخنان رهبرى / 6

 

شماره 73 ـ 74

سیر اندیشه اصلاح حوزه 3/

ـ مسؤولیت تحوّل و بالنده سازى 4/

ـ پیشینه اصلاح حوزه 6/

ـ مفهوم اصلاح حوزه 6/

ـ نکته هاى بنیادین در اصلاح حوزه 8/

ـ گستره بحث 9/

 

شماره 75

دِینِ حوزه ها به محقق اردبیلى 3/

ـ معمار حوزه اى جدید 5/

ـ ترسیم ویژگیهایى از مدرسه مقدّس اردبیلى 7/

 

 

 

( 46 )

ـ گشودن آفاق نو در فرهنگ حوزوى 13/

ـ پرورش شاگردان بزرگ 15/

ـ عینى و عملى سازى ارزشها و اخلاق اسلامى 15/

 

شماره 77 ـ 76

حماسه تکلیف بانى (علامه میرزاى نائینى) 3/

در عرصه سیاست 3/

در عرصه حوزه 7/

در عرصه اخلاق و خویشتن بانى 9/

 

شماره 78

رئیس جمهور امّ القرى 3/

امت ام القرى امت وسط 4/

ویژگیهاى رئیس جمهور ام القرى 7/

رئیس جمهور نماد امت وسط 7/

تلاش در عرصه فرهنگ و هنر 8/

خردورزى در عرصه سیاسى 8/

پى ریزى اقتصادى سالم و ناوابسته 8/

 

شماره 80 ـ 79

تندیس مرزبانى (شهید باقر صدر) 3/

ـ آفاق وجودى شهید صدر 3/

ـ جامع و زمان شناس 4/

ـ مرد اندیشه و کار 4/

ـ حوزه هاى مرزبانى 6/

1. مرزبانى فکرى و عقیدتى6/

پیامدهاى ناگوار یکسو نگرى فقیهان در فقه 7/

2. مرزبانى امت اسلامى 10/

ضرورت برقرارى جامعه اسلامى 10/

ـ پشتیبانى از امام امت 11/

3. مرزبانى و کشیک نفس 13/

 

شماره 81 ـ 82

سپیده گشاى انقلاب (شهید سید مصطفى خمینى) 3/

ـ عشق پروانه به شمع 4/

ـ راه امام راه دگرسانیهاى ژرف 4/

ـ مصطفى پناهگاه مبارزان 9/

ـ مصطفى دشمن شناسى چیره دست 10/

ـ اندیشه فقهى مصطفى 11/

ـ آقا مصطفى و اندیشه حکومت اسلامى 12/

 

شماره 83

خردورزى یا جنجال گرى (پیرامون گفت وگو درباره ولایت فقیه) 3/

 

 

 

( 47 )

ـ آداب علمى بحث 3/

ـ زبان نقد و زبان طعن 4/

ـ سیاست زدگى 4/

ـ تفنّن گرائى 5/

ـ مخاطب شناسى 7/

ـ مرز شناخت قانون و فرضیه 8/

ـ قانونهاى مبنا 9/

ـ توابع طرح نظریه 11/

ـ منافع ملّى ولایت فقیه 11/

ـ انگیزه هاى دعاوى 13/

 

شماره 84

سایه طوبى 3/

ـ ولایت بسان درخت طوبى سایه گستر و عزت آفرین 3/

ـ فقهاء پیشتاز مصلحان 4/

ـ ولایت رمز پیروزى امام خمینى 6/

ـ مدینه الرسول خواستگاه جامعه ولائى 7/

ـ برکات ولایت فقیه براى جامعه ما 8/

ـ ولایت فقیه مرهم گذار زخمها 10/

 

شماره 85 ـ 86

حوزه بیدار قم 3/

ـ ویژگیها و برجستگیها 3/

ـ رویارویى با دشمن 7/

ـ تهاجم به حصارهاى اطلاعاتى غرب 9/

ـ نفوذ دشمن در رسانه هاى نوشتارى 10/

ـ ایستادگى حوزویان در برابر نفوذ و تهاجم 11/

ـ مقوله هاى در خور بحث 12/

ـ نظام اسلامى و اندیشه هاى امام خمینى 12/

ـ تحریف اندیشه هاى امام خمینى 12/

ـ حوزه و ضرورت پاسدارى از کوثر زلال اندیشه امام 13/

 

شماره 87

خبرگان و رسالتها 3/

ـ آغاز غوغا از بستر مرگ پیامبر(ص) 3/

ـ انصار و مهاجران در سقیفه بنى ساعده 3/

ـ نزاع انصار و مهاجران 4/

ـ فراموشى معیارها 6/

ـ کتاب و عترت راه رهایى از فتنه 7/

ـ جدایى بین کتاب و عترت 8/

ـ خلیفه دوّم و شوراى شش نفره 9/

ـ باز هم فراموشى معیارها و گزینش عثمان 11/

ـ مکتب امامت در گذرگاه تاریخ 12/

 

 

 

( 48 )

ـ امام خمینى و احیاى شوکت اسلامى 12/

ـ تلاشهاى امام جهت تثبیت نظام اسلامى 13/

ـ رحلت امام و انتخاب مقام رهبرى 13/

ـ دشمنان و خبرگان رهبرى 14/

ـ جایگاه خبرگان رهبرى 16/

 

شماره 88

حوزه و جوانان 3/

ـ پیامبر اسلام در جوانى 3/

ـ شرکت در پیمان حلف الفضول 4/

ـ بعثت پیامبر و گرایش جوانان 7/

ـ حماسه بزرگ امام خمینى و جوانان 9/

ـ شیوه ماندگارى راه و حماسه امام 10/

ـ پیوند با وحى 10/

ـ پیوند عاشقانه با جوانان 11/

ـ حوزه هاى علمیه و جوانان 13/

ـ درمان روانهاى بیمار 14/

ـ بى توجهى به جلوه هاى دنیا 17/

ـ در افتادن با فرهنگ و اندیشه جاهلى دشمن 19/

 

شماره 89 ـ 90

برکت حضور 3/

ـ مکتب فقهى حقوقى شیعه 3/

ـ نقش امام باقر و امام صادق(ع) در مکتب فقهى شیعه 3/

ـ امامان معصوم(ع) در روزگار امویان و عباسیان 6/

ـ آغاز غیبت صغرى 7/

ـ نوّاب خاص امام زمان(ع) 7/

ـ روزگار غیبت کبرى و نیابت عامّه 8/

ـ برخورد حاکمان ستم با شیعه 8/

ـ خواجه نصیر الدین طوسى و هلاکو خان مغول 9/

ـ استفاده خواجه از مغولان براى ترویج تشیع 10/

ـ عالمان دین و پیروى از شیوه خواجه 11/

ـ صفویان و عالمان دین 12/

 

شماره 91

نماد غیرت دینى 3/

ـ حق مدارى4/

1. فلسفه رئالیستى 4/

2. تکلیف در برابر حقیقت 5/

3. جسارت و ثبات شخصیت 8/

ـ سوز دینى 9/

 

 

 

( 49 )

1. ابلاغ بر پایه نیازها 9/

2. ابلاغ بر پایه حقیقت گویى نه مزاج گویى 11/

3. ابلاغ با استفاده از ابزارهاى مقدس و مشروع 12/

ـ دافعه علوى 13/

1. طرح باورهاى خاص و دفاع از آنها در اسلام 13/

2. طرح دفاع از انسان مدارى مشخص و محدود 14/

3. طرح رتبه بندى انسانها در درون و برون جامعه اسلامى 15/

 

شماره 62

بایستگى فلسفى و فلسفه بایسته 11/

ـ اهمیت فلسفه در تمدن اسلامى و غربى 11/

ـ چگونگى برخوردارى تمدن از عقل و فلسفه 12/

ـ ادوار تمدن غرب مساوى ادوار غرب 13/

ـ دیدگاههاى موجود درباره پیوند میان فلسفه و تمدن اسلامى 13/

1. نظریه جدایى 14/

2. نظریه پیوند منفى 15/

3. نظریه پیوند مثبت 15/

ـ جایگاه فلسفه ملا صدرا در روند تمدن اسلامى 17/

ـ جایگاه فلسفى امام در روند تکاملى تمدن اسلامى 18/

 

شماره 94 ـ 95

تمثال خورشید در تصویر آیینه 3/

ـ شیوه رهبرى 4/

ـ امام در یک نگاه 6/

ـ ابعاد وجودى 8/

ـ سلوک معنوى 11/

ـ اصول رفتارى 16/

ـ امام و حوزه هاى دینى 21/

 

شماره 96

سال امام 3/

ـ شورآفرینى 3/

ـ کرامت بخشى 5/

ـ حکومت ولایى راه براى استقلال 6/

ـ استکبار ستیزى 8/

ـ طرح نیازهاى مردم 10/

ـ در راه امام حسین 10/

ـ اعتلاى فرهنگى 12/

 

 

 

<><>
 
 
( 50 )

ـ هشدارها 15/

ـ ریزشها و رویشها 17/

ـ توطئه هاى دشمن 19/

ـ حماسه در برابر فتنه 20/

ـ غمها و دردها 22/

 

شماره 97

نیاز حوزه به شهید مطهرى3/

ـ پویایى شیعه در پیروى از پیامبر و اهل بیت او4/

ـ عالمان شیعه مشعلداران راه پیامبر و اهل بیت4/

ـ نیاز حوزه به ادامه راه عالمان راستین و رایت بانان امامان همام4/

ـ اندیشه مطهرى نیاز امروز جامعه ما5/

ـ آفاق فکرى مطهرى6/

ـ وظیفه حوزویان از نگاه استاد8/

 

شماره 98

آفاق اصلاح1/

ـ حرکت اصلاحى شعیب پیامبر2/

ـ گستره اصلاحات پیامبر اسلام(ص)4/

ـ اصلاح پیامبرانه و اصلاح جاهلى7/

ـ اصلاح طلبان دروغین و اصلاح طلبان راستین7/

ـ منافقان رجعت طلب خطرى بزرگ براى حرکت اصلاحى8/

ـ در افتادن منافقان رجعت طلب با امام على(ع)8/

ـ منافقان رجعت طلب در انقلاب اسلامى ایران8/

ـ تلاش داعیه داران اصلاح طلبى براى هدم اصلاحات امام خمینى و انقلاب85/

 

شماره 99

على در مکتب محمد 3/

ـ على همیشه با محمد 3/

ـ محمد در چشم على 5/

ـ على پاک از هر گونه شرک 8/

ـ على نخستین نمازگزار پس از نبى 9/

ـ على نخستین بیعت کننده 10/

ـ طرح بلند و آسمانى امامت 13/

ـ على در لیلة المبیت 15/

ـ على در آوردگاهها 17/

ـ على برگزیده خدا در غدیر 20/

ـ على و خلافت 23/