گفتار روز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


 

( 51 )

 

شماره 1

 

امام و رهنمودها

ـ در زمینه مسائل حوزه و روحانیون 3/1

ـ فقه جواهرى 4.

ـ اساس اسلام از سیاست است 5.

شماره 2

 

ـ انتخابات هشدارها معیارها / 43

شماره 3

 

نگرشى بر مجلس مشروطیت 7.

ـ زمینه نهضت مشروطیت 9.

ـ مجلس بعد از دوران استبداد صغیر 10.

ـ مجلس و کودتاى رضاخان 11.

ـ عوامل انحراف در جنبش مشروطیت 12.

1. دور شدن علما از صحنه سیاست 12.

2. سستى گرفتن حمایت مردمى 13.

3. رخنه فرصت طلبان 14.

4. استقلال فکرى نداشتن مجلس 15.

ـ نهایت کلام 16.

( 52 )

شماره 4

 

سخنى با خوانندگان 3.

ـ اهداف انتشار مجله حوزه 4.

ـ خون حوزه جارى در جبهه 9.

ـ 24 تن از شهداء روحانیت / 9

شماره 5

 

نگاهى به اجتهاد تشیّع خونین 11.

ـ وظیفه مشعلدارى 12.

ـ تاریخچه این حرکت 13.

ـ ویژگیهاى اجتهاد 14.

الف. تعبّد در اصول 14.

ب. مجهز بودن به دانش روز 16.

ج. تعهّد و مسؤولیت 18.

شماره 8

 

هشدارهایى که انقلاب اسلامى را تداوم مى بخشید 17.

ـ دشمن در کمین است 19.

ـ رواج تهمت زدن 20.

ـ ایجاد یأس 22.

ـ القاءات اختلاف انگیز 25.

شماره 12

 

شماره 23

تحولى دیگر در تاریخ فقه شیعه 21.

ـ تفسیر مسائل حکومتى 23.

ـ سرآغاز تدوین فقه حکومتى 26.

ـ فتواهاى امام خمینى در مسائل حکومتى 27.

ـ پاسخ امام به شوراى نگهبان درباره خدمات دولتى 30.

شماره 25

 

چشم داشتن از مجلس سوم 28.

الف. تکلیف نمایندگان 29.

ب. ضرورت تحول 29.

ج. تحوّل فکرى 30.

1. اصل عدالت 31.

2. اصل فقر ستیزى 32.

3. اصل حفظ حکومت 33.

4. احکام اولى و ثانوى 35.

د. تحوّل روحى 35.

شماره 30

 

اى امام 3.

ـ از زخم آشنا بر پیکر 5.

ـ اى پدر پیر 5.

ـ اى پدر خون دل خورده 5.

( 53 )

ـ اى پیر مهربان 6.

شماره 31

 

اى آفتاب 3.

شماره 32

 

قصه فراغ 3.

ییوسف نجیب ما 182.

شماره 37 ـ 38

 

صلاى رحیل آغاز تحوّل حوزه ها 27.

ـ حوزه در رویارویى با استعمار 28.

ـ حوزه در نبرد پیچیده با استکبار 29.

ـ تلاش استعمار در محدود نمودن اسلام 30.

ـ تلاش استعمار در تضعیف پایگاه اجتماعى حوزه ها 33.

ـ اتهام ارتجاع 35.

ـ تعارض حوزه و دانشگاه 37.

ـ بدبین نمودن حوزه و دانشگاه 37.

ـ صلاى رحیل آغاز تحوّل حوزه ها 40.

1. یادآورى مسؤولیتهاى راستین به حوزه ها 42.

2. پرداختن به اصول 44.

3. شناختن و معرفى اسلام به عنوان دینى جامع و جهانى 45.

4. گستردن افقى به گستره جغرافیاى زمین در برابر حوزه ها 45.

شماره 39

 

سخنى از مقام رهبرى آیة الله خامنه اى در زمینه تبلیغ 26.

1. رعایت و به کارگیرى اخلاص 27.

2. داشتن خط مشى صحیح 28.

3. شناخت محیط 29.

4. مبارزه ریشه اى با انحرافات و مفاسد 29.

5. استناد و اعتقاد بر آیات و روایات 30.

شماره 42

 

وضعیت موجود حوزه ها (با الهام از منشور حوزویان ) 18.

شماره 43 ـ 44

 

استاد فقیهان و مراجع عصر (پیام مقام معظم رهبرى به مناسبت سى امین سالگرد درگذشت آیة الله بروجردى) 3.

شماره 45

 

سروش بیدارى را پاس داریم (سخنان مقام معظم رهبرى)20.

( 54 )

شماره 46

 

بارقه امید حوزویان (سخنان مقام معظم رهبرى در آغاز سال تحصیلى حوزه) 19.

شماره 47

جناحها و محکمات انقلاب 17.

ـ خاستگاه جناحها 17.

ـ خصایص و وظایف جناحهاى مسلمان 21.

ـ جناحها و محکمات انقلاب 22.

ـ قانون اساسى 23.

ـ ولایت فقیه 24.

ـ حوزه هاى علوم دینى 25.

ـ دین 27/

شماره 48

 

رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در دیدار با نویسندگان مجله حوزه 3.

شماره 65

 

شکوه فروتنى و درایت 15.

ـ سخنان مقام معظم رهبرى پیرامون مرجعیت 15.

ـ قصه غصه ها 17.

ـ وظیفه کنفرانس اسلامى سران 18.

ـ ایران نقطه امید 19.

ـ حضور پر شکوه مردم 20.

ـ تبلیغ گسترده دشمنان درباره تداوم مرجعیّت 21.

ـ آیة الله اراکى از دنیا رفت 22.

ـ تشییع با شکوه 23.

ـ علاقه مردم به روحانیون اصیل 23.

ـ شایستگان مرجعیّت 24.

ـ شهادت خبرگان حوزه در تعیین مراجع تقلید 25.

ـ مرجعیت انجام وظیفه نه کرسى قدرت 27.

ـ پرهیز بزرگان از پذیرش مرجعیت 28.

ـ بار سنگین رهبرى 30.

ـ مرجعیت مقام معظم رهبرى 31.

ـ خوددارى از قبول مرجعیّت 32.

شماره 68 ـ 69

 

سیماى حوزه در نگاه رهبر 3.

ـ حدیث قدسى 3.

ـ ارسال سند در احادیث اخلاقى 4.

ـ دل ندادن به دنیا 5.

ـ مراد از دنیا 6.

ـ سبقت در خیر 6.

ـ دوستى دنیا و آغاز فتنه ها 7.

ـ غبطه روا و ناروا 8.

ـ تشویق به ساده زیستى 9.

( 55 )

ـ نیاز حکومت به حوزه ها 10.

ـ نیاز جوانان به حوزه ها 11.

ـ نیاز نو مسلمانان به حوزه ها 11.

ـ نیاز حوزه به مدرسان توانا 12.

ـ رضاخان عامل انگلیس 14.

ـ رضاخان و برهم زدن حوزه ها 14.

ـ بى انصافى نسبت به حوزویان 15.

ـ انگیزه هاى مخالفت با حوزویان 15.

ـ مسؤولان حوزه و رفع نیازهاى جهان اسلام 16.

ـ برنامه ریزى همه سویه 17.

ـ مدرک دادن به حوزویان 18.

شماره 70 ـ 71

 

نجوایى با امام 17.

ـ عاشق گناهکار 17.

ـ عمق شب و فراوانى رهزنان 18.

ـ لهیب بولهبان 19.

ـ دو چهرگان نقابدار 20.

ـ گلهاى سرخ ولایت 21.

ـ دسترسى به آب حیات 22.

شماره 83

 

رهبرى مقتدر 15.

ـ رهبرى عزت آفرین و امیدافزا 15.

ـ مشعل دار کاروان امت 15.

ـ مرزبانى هشیار 16.

ـ نفوذ ناپذیر و دشمن شناس 16.

ـ رهبرى مقتدر از رموز پیروزى انقلاب اسلامى 16.

ـ رمز پیروزى در جنگ نابرابر و تحمیلى 17.

ـ رهبرى در خط اول دفاع از مستضعفان جهان 17.

ـ رهنمودها و هشدارهاى رهبر انقلاب اسلامى به مناسبت فتنه انگیزیهاى برخى از عناصر ساده لوح و تحریک شده قم در جمع بسیجیان 18.

ـ بسیج از برکات انقلاب 18.

ـ تعریف بسیج 18.

ـ بسیج مظهر وحدت مقدس امت 19.

توصیه رهبرى به پیوند بیشتر با خدا 20.

آثار و فوائد دعا و نیایش 20.

اخلاص و پیامدهاى آن 21.

ضرورت بیدارى در برابر توطئه دشمن 22.

نظام اسلامى الگوئى موفق براى ملتهاى مسلمان 22.

ضرورت آمادگى معنوى و فکرى نسل جوان 23.

آمریکا و صهیونیست دشمن شماره یک ملّت ایران 25.

<> 

( 56 )

هدف گیرى رهبرى مقتدر 25.

جایگاه رهبرى در نظام اسلامى 26.

رهبرى حافظ تمامیت انقلاب 26.

رهبرى مایه الفت امت 26.

عقب نشینى مفتضحانه اروپا در برابر مقاومت رهبرى 26.

خطر رهبرى ضعیف و ناتوان 27.

حادثه شیرین انتخابات ریاست جمهورى 27.

القاء اختلافات درونى توسط رادیوهاى بیگانه/ 28

مراجع تقلید آگاه از برکات مهم الهى 28.

پیشگیرى از انتقام گیرى 30.

ضرورت دفاع از حقیقت 31.

بزرگان حوزه پیشتاز انقلاب 32.

شماره 92

 

راز جلوه گرى ملاصدرا در نگاه رهبرى 3.

ـ تأثیر اندیشه هاى ملا صدرا بر حوزه هاى فلسفى ایران 4.

ناشناخته بودن او در جهان 5.

ـ پیشنهاد انجام تدوین دائرة المعارفى فلسفه ملا صدرا 6.

ـ شگفتى هاى فلسفى ملا صدرا 6.

ـ جمع میان عقل شرع و ذوق 7.

ـ تکیه فراوان ملا صدرا به ریاضت و دریافت الهام 7.

ـ گذر زمان راز شکوفا شدن فلسفه صدرایى 8.

شماره 93

 

حکمت صدرایى نیاز انسان امروز 3.

ـ هواداران و منتقدان فراوان صدرایى نشانه بزرگى اندیشه او 4.

ـ فلسفه صدرایى نقطه اوج فلسفه اسلامى 5.

ـ فلسفه صدرایى فلسفه فراملیتى و نیاز همه بشریت 5.

ـ ایرانیان وامدارترین مردم به فلسفه الهى 6.