فهرست مقاله‏هاى سال سى‏ویکم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


- شماره171 -

u172 رحمت وامنیت برترین حق شهروندان شهرخدا/3

u مجتبى احمدى‏راد

u امام ورعایت حقوق مردم درگفت وگو باآیت الله حاج شیخ محمدقاضى زاده/29

u امام خمینى واهمیت کرامت انسانى/51

u محمدمسعودسعیدى

مقدمه/52

کرامت انسانى درقرآن/53

کرامت انسانى درتفکربشرى/55

رهنمودهاى امام خمینى براى حفظ کرامت انسانى/57

نمونه حاکم دینى/57

برنامه حکومت دینى/58

سفارشهاى اخلاقى سیاسى امام على )ع( به مالک اشتر/59

1. رسیدگى به مردم/59

2. ارزیابى مردم از حاکم، معیارتعیین کننده/63

3. نگه داشت کرامت مردم/64

4. حکومت دینى ناسازگار با اقتدارگرایى/65

5. بهترین روشها درتصمیم گیریهاى سیاسى/67

6. محترم بودن حریم خصوصى مردم/69

7. تملق گویى آفت حکومت دارى/70

8. ملاک انتخاب کارگزاران: تجربه وحیاء/71

9. نظارت دقیق برکارکرد کارگزاران ومدیران/72

10. تنبیه پایمال کنندگان حقوق مردم/75

11. مشارکت عمومى، درپرتواعتماد به حکومت/76

12. سلامت جامعه، درگرو پیوند وبستگى فروتنانه بامردم/76

u امیرالمومنین )ع( اسوه امام خمینى درحقوق شهروندان/84

u على اکبرذاکرى

1. ملاک، حکومت نبوى وعلوى/86

2. عهدنامه مالک اشتر/88

3. حقوق شهروند براساس تابعیت/89

4. وظایف متقابل مردم ودولت/89

نگاهى به سیره علوى/90

1. حق حیات وزندگى/90

2. امنیت اجتماعى براى همه/94

اصل واقعه درزمان امیرالمومنین/98

3. دورى ازستم به دیگران/99

4. عدالت قضایى/104

اصل داستان زره/106

5. عدالت گرایى/107

6. علاقه وخدمت به تمام مردم/108

u حقوق شهروندى یکتاپرستان واقلیت فرقه پرستان درحکومت اسلامى )باتمرکز بر اندیشه امام خمینى(/117

u على الهى خراسانى

شناخت شهروند یکتاپرست وفرقه پرست/118

مفهوم حقوقى اقلیت/119

1. رویه قضایى/119

2. دکترین حقوقى/120

یکتاپرستان درحکومت اسلامى; اقلیت یا اکثریت؟/121

دارالاسلام ودارالفکردرجهان سیاسى معاصر/121

حقوق شهروندى یکتاپرستان دراندیشه سیاسى امام خمینى/123

زندگى شایسته با رفاه وامنیت/124

آزادى فعالیتهاى دینى ومدنى/125

آزادى بیان/127

حقوق فرقه پرستان ومرزمیان شهروندى وفتنه انگیزى/129

حقوق فرقه پرستان درشرایط فتنه‏انگیزى/130

حقوق شهروندى بهائیان/132

حقوق اقلیتهاى مذهبى ودینى درقانون اساسى جمهورى اسلامى ایران/134

جلوه هایى اززندگى آزادانه یکتاپرستان درایران اسلامى/137

زرتشتیان/137

یهودیان/139

ارمنیان وآشوریان/140

نقض حقوق شهروندان یکتاپرست مسلمان درکشورهاى مدعى آزادى/143

u صیانت ازحقوق شهروندى )درسیره امام خمینى(/150

u سیدحسین همایون مصباح

درآمد/151

حقوق شهروندى/152

صیانت ازحقوق شهروندى/153

1. سازوکارفرهنگى/154

2. سازوکارحقوقى - قضایى/157

2 - 1. باوروپذیرش حقوق شهروندى/157

2 - 2. قانون گرایى/159

2 - 3. اجراى سیاست جنایى کیفرى - ترمیمى )پرورشى(/160

2 - 4. اصل کرامت، اصل عدالت واصل براءت/161

2 - 5. قاعده »وجوب رساندن حق به صاحب آن« وقاعده »ولایت حاکم برممتنع«/164

3. سازوکارسیاسى/164

4. سازوکاراخلاقى/167

5. سازوکاراجتماعى/169

u مردم سالارى دینى ازنگاه امام خمینى/176

u محمدصادق مزینانى

اهمیت وضرورت موضوع/177

دموکراسى ومردم سالارى/179

تفاوت دموکراسى وجمهورى/182

نسبت دین ومردم سالارى/183

پیشینه مردم سالارى دینى در ایران/186

مردم سالارى دینى/188

امام خمینى ومردم سالارى دینى/191

سازگارى یا ناسازگارى مردم سالارى بانظام سیاسى اسلام/192

دموکراسى مورد قبول ازنگاه امام/194

ویژگیهاى دموکراسى موردقبول ازنگاه امام/196

الف. پذیرش دموکراسى درچهارچوب اسلام/196

ب. عدالت محورى/199

ج. ناسازگارى بااستبداد/200

د. تامین وحفظ آزادى/200

1. آزادى درمشارکت/200

2. آزادى بیان وعقیده/200

ه. پیوندبااستقلال/201

برترى دموکراسى اسلامى بردموکراسى غربى/201

نقدونفى دموکراسى/204

1. ابهام دموکراسى/204

2. نبود دموکراسى درجهان غرب/206

3. آفتهاى دموکراسى/210

الزام طرف مقابل/214

u مدارا با شهروندان دراندیشه وسیرت امام خمینى/226

u سیدعباس رضوى

نقش مدارا در وحدت مسلمانان و همگرایى شهروندان/232

مدارا دراجراى برنامه هاى اقتصادى/235

گذشت از هنجارشکنان سیاسى، زمینه ساز اصلاح وجبران/237

مدارا با کارگزاران رژیم شاه/241

رفتارامام با حزب خلق عرب/244

امام وغائله حزب خلق مسلمان/246

امام خمینى و مهارفتنه حزب دموکرات وکومله/248

برخورد امام با کودتا گران نوژه/255

رفتارامام با توطئه گران حزب توده/258

امام وسازمان مجاهدین خلق/261

u پیوندمردم وحکومت اسلامى در اندیشه امام خمینى/280

u سیدمحمدمرتضوى

تعریف مساله/281

مقدمه/281

1. مرحله نهضت/281

2. مرحله انقلاب/282

3. مرحله نظام سازى/282

4. مرحله تمدن سازى/282

تفاوت وامتیاز انقلاب اسلامى/283

انگیزه مردم درهمراهى انقلاب/284

بخش اول: عوامل پیوند/285

1. عوامل دنیوى - معیشتى/285

1 .1. برقرارى عدالت اجتماعى/285

1 .1 .1. عدالت درتقسیم امکانات/287

1 .1 .2. عدالت درواگذارى فرصتها/289

1 .1 .3. اجراى قانون براى همه/290

1 .3. فراترازقانون نبودن خواص/290

2 .3. نپذیرفتن میانجى گرى دراجراى قانون/292

3 .3. اجراى دقیق قانون/293

4 .1 .1. برخورد با غارت گران اموال عمومى/294

5 .1 .1. حفظ اموال مردم و دورى از اسراف/2952

2 .1. تامین نیازها وحقوق اولیه مردم/298

3 .1. حفظ کرامت انسانى مردم/301

1 .3 .1. کرامت ذاتى/301

2 .3 .1. کرامت اکتسابى/302

3 .3 .1. کرامت حقوقى/302

4 .1. رعایت حقوق ورضایت مردم/304

5 .1. پاسداشت عزت و غرور ملى/307

2. عوامل دینى - معنوى/309

1 .2. پیاده کردن ایده هاى اسلامى/309

2 .2. حفظ ارزشهاى دینى/310

3 .2. مبارزه با فساد/312

1 .3 .2. فساد سیاسى/312

2 .3 .2. فسادفرهنگى/313

3 .3 .2. فسادمالى/315

4 .2. حفظ آرمانهاى انقلاب/316

5 .2. حفظ نظام جمهورى اسلامى/317

بخش دوم: نمودهاى پیوند مردم وحکومت/320

1. مشارکت در انتخابات/320

2. حضوردرنمازجمعه/323

3. مشارکت درحل مشکلات نظام/325

4. پشتیبان ولایت فقیه/327

بخش سوم: راهکارحفظ پیوند/329

1. حضورحوزویان درصحنه اجتماع وحکومت/329

2. بصیرت سیاسى مردم/332

3. مردمى بودن مسئولان/333

 

- شماره

u173 دریچه اى رو به روشنایى/3

u مجتبى احمدى راد

u نقش سبک زندگى اسلامى درتوسعه وپیشرفت/18

u سیدحسین همایون مصباح

درآمد/19

سبک زندگى/19

توسعه وپیشرفت/23

چگونگى توسعه خوشایند/25

نیازهاى توسعه درمقیاس کلان/26

سازمانهاونهادها/26

منابع/27

سیاستها/27

نقش وتاثیرسبک زندگى برتوسعه/27

1. سبک زندگى وسرمایه انسانى/28

2. سبک زندگى وسرمایه اجتماعى/34

3. سبک زندگى وسرمایه مالى - مادى/41

سبک زندگى وهم سویى کارکردى سرمایه/ها ن47

u درآمدى برمفهوم سبک زندگى اسلامى وجایگاه آن دراندیشه رهبرى/58

u سیدعلى نقى ایازى

مقدمه/59

تحلیل محتواى کیفى/59

اهمیت سبک زندگى اسلامى/60

تعریف سبک زندگى اسلامى/62

چگونگى شکل گیرى سبک وشیوه زندگى/65

بایستگیها درسبک زندگى اسلامى/66

1. بازسازى واصلاح محیط زندگى/66

2. جامعه پذیرى سبک زندگى اسلامى/68

راهکارها درسبک زندگى اسلامى/70

1. معرفى انگاره هاى سبک زندگى اسلامى/70

2. معرفى نمونه عالى سبک زندگى اسلامى/71

3. تفسیراجتماعى سبک زندگى اسلامى/72

مصادیق سبک زندگى اسلامى/75

کارکردسبک زندگى اسلامى/77

آسیبهادرسبک زندگى اسلامى/78

1. تضعیف ایمان/78

2. سبک زندگى مبتنى برتقلید/80

3. فقدان خودباورى/81

u دوشاخص بنیادین درسبک زندگى اسلامى/87

u ابوالقاسم یعقوبى

مقدمه/87

حیات طیبه شاخص سبک زندگى اسلامى/88

مفهوم حیات طیبه/90

الف: نگاه مردمى/90

ب: نگاه مَتجَرى/91

جلوه هاى حیات طیبه درقرآن/95

1. ذرّیه طیبه/95

2. بلده طیبه/97

3. قول طیب/98

4. روزى پاک وحلال/99

5. ساده زیستى وقناعت/100

اخوت دینى/102

اخوت دینى ازنگاه پیشوایان معصوم/105

مبانى و زیرساختهاى برادرى دینى/107

1. تقواو پارسایى/108

2. صلح وآشتى/109

3. نصیحت/110

4. تعاون وهمکارى/111

اخوت دینى )بایدهاونبایدها(/113

نگهداشت حقوق برادران دینى/117

حقوق برادرى از نگاهى دیگر/122

u معنى وسبک زندگى مومنانه با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایى/130

u مسلم نجفى

مقدمه/131

معناى »معنا« ى زندگى/131

معناى »سبک« زندگى/132

معناى »زندگى«/132

رابطه »معناى زندگى« با »سبک زندگى«/133

بحران در »معنى« و »سبک« زندگى/134

»سبک« یا »سبک« هاى زندگى/135

انسان به دنبال »معنى« و »سبک«/138

معناى زندگى انسان/141

الف: ابتلاءوآزمایش به مثابه معناى زندگى/142

راه هاى افزایش صبر/148

ب: عبودیت به مثابه معناى زندگى/149

معناى عبودیت/149

حوزه عبودیت/151

اهمیت عبودیت/152

ج: عبودیت به مثابه معناى زندگى/157

فوایدعبادت/159

د: تقرب به مثابه معناى زندگى/161

معرفت نفس، هدف همه ادیان/162

راه اسلام/162

توصیف ناپذیرى مشاهدات عرفانى/165

آیا دیداربا خدا ممکن است؟/168

سبک زندگى عرفانى/170

1. توحیدافعال )فناى افعالى(/172

2. توحیدصفات )فناى صفاتى(/172

3. توحیداسماء )فناى اسمایى(/173

4. توحیدذات )فناى ذاتى(/173

 

- شماره

u174 زندگى برمداراندیشه/3

u مجتبى احمدى راد

u چیستى سبک زندگى ایرانى - اسلامى وچگونگى اجتهادفرهنگى الگونگر/18

u على الهى خراسانى

درآمد/19

مفهوم شناسى سبک زندگى/21

ویژگیهاى ساختارى واجتماعى سبک زندگى/23

ویژگیهاى اصلى سبک زندگى/23

1. سبکى بودن برتریهاى افراد در زندگى روزمره/23

2. سبک زندگى هم وجه فردى وهم وجه گروهى دارد/24

3. سبک زندگى رفتارهاى است که مردم حق انتخاب براى آن دارند/25

4. درخور بازشناسى سبک زندگى براى دیگران/25

5. سبک زندگى افراد داراى انسجام است/25

دگرگونیهاى سبک زندگى درایران/26

علتهاى دگرگونى درسبک زندگى ایرانى/28

1. شهرى شدن/28

2. نسل/29

3. جنسیت/30

4. دگرگونى درمعناى کار و فراغت/31

5. رواج مصرف گرایى/32

6. پیدایش وگسترش طبقه متوسط/33

طبقه متوسط وتحول زندگى ایرانى پسا انقلاب/33

چیستى سبک زندگى اسلامى/38

تمایزسبک زندگى اسلامى با فرهنگ اسلامى ومعارف اسلامى/40

سبک زندگى اسلامى وفقه فرهنگ/41

اخبارى گرى فرهنگى چالشى فراروى سبک زندگى اسلامى/43

قلمرووابعاد سبک زندگى اسلامى/45

نقش یابى سیره اهل بیت )ع( درسبک زندگى اسلامى/48

1. ازحیث »معرفتى وشناختى«/48

2. ازحیث »ارزشى وهنجارى«/49

اجتهادمنظومه اى والگونگر و روش استنطاقى فرهنگى/49

1. طراحى نظام موضوعات سبک زندگى اسلامى/50

2. طراحى نظام سوالات سبک زندگى ایرانى از شریعت/50

3. انسجام مفاهیم مرتبط بازندگى درآیات وسیره اهل بیت )ع(/51

4. اصطلاح نامه جامع معارف اهل‏بیت )ع( درعرصه هاى سبک زندگى/51

5. اجتهادمنظومه اى واستنباط فرهنگى/52

6. کشف وطراحى الگوهاى فرهنگى وزیستى اسلام/52

7. برنامه ریزى سطح بندى شده وطراحى نظام ترجیح/53

8. استفاده ازهنرورسانه براى عینیت‏یابى الگوها/53

9. تحقق حیات طیبه/53

u عقلانیت ومعنویت سبک ساززندگى اسلامى/59

u عباس مخلصى

درآمد/60

1. عقلانیت وسبک زندگى/64

1 - 1. عقلانیت وسبک زندگى غربى/64

2 - 1. عقلانیت وسبک زندگى اسلامى/65

نمودعقلانیت درسبک زندگى اسلامى/69

الف. عقلانیت درحوزه زندگى فردى/69

سبک زندگى عقلانى درقرآن/71

یک رویى ویک رنگى درپنهان وآشکار/72

آداب دانى ورعایت ادب/73

به کارگیرى تجربه هاى تاریخى/73

قانون گرایى درزندگى/74

رهیدن از دام دنیا زدگى وایستادن بربام خداخواهى/75

عقلانیت زندگى دراحادیث/76

1. مستى ثروت/77

2. مستى ستایش شنیدن/78

حق گرایى/79

باطل گریزى/80

اخلاق مدارى/80

ب. عقلانیت درحوزه رفتار و کنشهاى اجتماعى/82

2. معنویت/84

الف. برنامه عبادى/84

ب. برنامه اخلاقى/85

نمودمعنویت درسبک زندگى/85

الف. ساحت فرد/85

ب. ساحت خانواده/87

بایستگى احیاى دانش خانواده/88

ج. ساحت اجتماع/91

نیازمعنویت به عقلانیت/92

1. گسترش سبک زندگى شهوت آلود/92

2. رواج عرفانهاى دروغین/94

ویژگیهاى کلى این عرفانها/94

u قش حکومت، دراصلاح وارتقاى سبک زندگى اسلامى/103

u سیدحسین همایون مصباح

درآمد/104

سبک زندگى/104

ساختاراجتماعى/105

نقش حکومت درسامان دهى وبرکشیدن سبک زندگى/105

الف. منش ورفتارکارگزاران حکومت/106

ب. ساختاراجتماعى/108

1. تحرک اجتماعى/109

2. اجتماعى سازى هنجارها/110

2 - 1. اجتماعى سازى مشارکتى هنجارها/110

2 - 2. اجتماعى سازى مشورتى هنجارها/112

2 - 3. اجتماعى سازى حق مندانه هنجارها/114

2 - 4. اجتماعى سازى آگاهانه ودانایى بنیادهنجارها/118

3. اقتصادمعطوف به توانا سازى مردم/120

4. قدرت سیاسى سیال و مسوول/124

5. سیستم قضایى/127

6. موقعیت ونقش/129

u هنرمتعهد، سبک ساززندگى اسلامى دراندیشه رهبرى/135

u غلامرضاجلالى

درآمد/136

جایگاه ویژه هنراسلامى/137

1. هنرواخلاق/141

2. هنروسیاست/142

شناخت هنرمتعهد/143

سرچشمه هاى هنرمتعهد/145

1. باورهاى دینى/145

2. انقلاب/147

3. دفاع مقدس/148

بایسته هاى بهره گیرى ازهنر/149

1. هنردرحکم ابزار/149

2. بهره گیرى اززبان هنردرزندگى/150

3. بومى سازى زبان هنر/151

4. بهره گیرى دقیق ودرست از هنر/152

5. هدایت هنردرجهت سبک زندگى اسلامى وفرهنگ عمومى/153

u کتاب شناسى گزینشى سبک زندگى اسلامى/160

u عباس عبدالله پور