با پژوهشگران و محققان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


تحقیقى پیرامون مستدرک الوسائل و وسائل الشیعه
کتاب چون خونى است که در پیکر مجامع علمى و فرهنگى جارى است زندگى علمى هر جامعه اى بستگى تنگاتنگى با آثار تحقیقى و فرهنگى آن جامعه دارد. محققان و اندیشمندان ملتها با بجا گذاشتن آثار علمى و تحقیقى به جامعه خود حیات مى بخشند و بازماندگان آنان باارج گذارى آن آثار زندگى فرهنگى و علمى خود را تداوم بخشیده و خویشتن رااز چنگال مرگ و نابودى مى رهانند.

کشورهاى اسلامى با برخوردارى از حوزه هاى علمیه که خاستگاه فقهاء و بزرگان دین و دانش است . توانستند زندگى علمى خویش را به یابند واز حیات فرهنگى و معنوى و والائى برخوردار گردند و در طول تاریخ به داشتن فرهنگ غنى و پربار مشهور گردند. واز هجوم وحشیانه دشمنان اسلام به مراکز فرهنگى و دینى جامعه اسلامى جان سالم بدر برند و در پى هر ضربه اى زندگى دوباره را به جامعه اسلامى باز گردانند واز نابودى و مرگ همیشگى نجات بخشند. وجود کتابخانه هاى بزرگ با آثار خطى و چاپى زیاد و کتابهاى عمیق و پرمحتوا شاهد گویائى دراین مورداست و بیانگر عظمت فرهنگى مسلمین در طول تاریخ است .

وجوداین آثار ضمن اینکه غناى فرهنگى مسلمانان را مى رساند. مسئولیت مسلمانان را مى رساند مسئولیت سنگین و بزرگى را بر دوش مجامع و مراکز علمى و حوزه هاى علمیه مى نهد و 

آنان را به احیاءاین آثار و عرضه آن با کیفیت مناسب فرا مى خواند.

ازاینرو ( موسسه آل البیت) در پى پیروزى انقلاب اسلامى ایران - با عنایت خداوند و ظل توجهات خاصه مولانا حجه بن الحسن العسکرى ارواحنا له الفدا - به گردآورى گروهى ازاساتید و فضلاء حوزه علمیه قم و تهیه امکانات لازم پرداخت و به گسترش فرهنگ اسلام از راه ارائه نوشته بزرگان دین و فقهاى بزرگ همراه با تحقیق تعلیق و تصحیح در کیفیت مناسب با بهره گیرى ازامکانات چاپى و صحافى بهتر دست یازید و دراین راه ضمن چاپ و نشر کتابهاى سودمند فعالیت تحقیقى خویش را روى دو کتاب ارجمند وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل متمرکز ساخت .

نخست کار روى مستدرک آغاز گردید و گروههائى به شرح زیر دست به کار شدند:

1 گروه استخراج احادیث و ضبط و تطبیق آن با مصادراولیه و بیان اختلاف نسخه ها. گروه فوق در صورت نایاب بودن منبع اول روایات رااز منابع دیگر بدست مى آوردند.

2- گروه شرح لغات و واژه هاى مشکل که در ضمن اشتباهات نسخه ها را نیز در پاورقى متذکر مى شدند.

3- گروه تحقیق در متن .این گروه روى متن از نظر ادبى واسلوب نگارش و نیز تصحیح و مقابله با نسخه هاى موجوداز جمله نسخه ایکه بخط مولف - رضوان الله تعالى علیه است کار مى کردند و در کنار آن رجال سند را بطور مختصر مورد بررسى قرار مى دادند. موسسه با پیگیرى این کار 75%از آن را با موفقیت بپایان رسانیده و 25% باقى مانده را که عبارت از حروفچینى چاپ و نشر کتاب است بزودى در لبنان آغاز خواهد کرد.

موسسه فعالیت خویش را با کار روى وسائل الشیعه ادامه مى دهد و ضمن تقدیراز زحمات طاقت فرساى حضرت آیت الله فقید شیخ عبداالرحیم ربانى شیرازى که در راه تحقیق کتاب پرارج وسائل الشیعه کوشش شایسته اى انجام داده است . آن تحقیقات را کافى نمى داند و کتاب را بى نیازاز یک کارجمعى نمى بیند و معتقداست چون کار فردى بوده استفاده از نسخه هاى متعدد و معتبر خطى ممکن نشده است و در نتیجه ازاعتبار بالائى برخوردار نیست وافزون براین قسمتى از مصادر یافت نگردیده و پاره اى دیگر که آورده شده است با صفحات چاپ سنگى آن منابع هماهنگ نمى باشد واین خود باعث مشکل جدیدى گشته است .

ازاینرو موسسه با کار جمعى خود موفق گردیده : ضمن استفاده از نسخه هاى متعدد واز آنجمله نسخه ایکه به خط خود مولف - رضوان الله علیه است مصادراولیه روایات را نیز بدست آورد و با صفحات چاپهاى جدید آن منابع هماهنگ سازد و بااین کار کمبودهاى موجود رااز بین ببرد و در آینده کتاب پرارزش وسائل الشیعه را همراه مستدرک الوسائل در چهل جلد دراختیار علاقه مندان قرار دهد.

(موسسه آل البیت)