زن در جامعه اسلامى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


 عالم جلیل القدر و محدث ثقه صدوق شیخ ابوالنضر عیا شى ( از عالمان سده سوم هجرى ) در کتاب معتبر تفسیر خوى (تفسیر العیاشى ) از طریق جابر جعفى از حضرت امام محمدباقر - علیه السلام - حدیثى درباره ظهور حضرت ولى عصر - عجل الله تعالى فرجه الشریف - نقل کرده است . دراین حدیث از جمله چنین آمده است :

[...الا!انا نستنصرالله الیوم و کل مسلم و یجى ء والله ثلثمائه و بضعه عشر رجلا فیهم خمسون امراه یجتمعون بمکه على غیر میعاد قزعا کقزع الخریف 1 : (چون مهدى به مکه آید و میان رکن و مقام نمازگزارد با وزیر خوى روى به مردم کند و فریاد زند:)اى مردم آگاه باشید! ماامروزاز خدا یارى مى طلبیم واز مسلمانان پس ازاین ندا به خداى سوگند 313 تن نزداو گرد مى آیند که در میان آنان 50 زن هست .اینان بودن وعده اى از پیش ازاین سوى و آن سوى مانند ابرهاى پراکنده پائیزى به هم مى پیوندند و در مکه به حضور مهدى مى رسند]. 

ازاین حدیث بخوبى روشن مى شود که زنان متعهد و پاکدامن مسلمان در جامعه مهدى وانقلاب بزرگ آن امام نیز حضور دارند. زمینه تربیتى اسلام این است . در صدراسلام نیز چنین بوده است . در واقعه[ غدیر] نیز زنان شرکت داشته اند. و با على [ ع] به صورتى که در ماخذ آمده است بیعت کرده اند. در حوادث بزرگ [عاشورا] نیز زنان شرکت داشته اند. زمینه تربیتى واجتماعى اسلام این است . شیر زمان مجاهد مسلمان باید پیوسته با رعایت تقوى و پاکدامنى و منش والا و عزت نفس و شخصیت شایسته و قدرت اراده در صحنه هاى تکلیف اجتماعى و عرضه هاى فعالیتهاى سیاسى اسلامى حضور داشته باشند. جامعه اسلامى یک واحد محکم و نیرومند و منسجم است که همه اعضاى آن باید براى اداى تکالیف درخشان و متعهدانه خویش بکوشند و بخروشند .

تاسفانه ناآگاهانى بسته ذهن (درافراد و جمعیتها و حتى در لباس روحانیت ) و همچنین نفوذیانى طرار و خائن به هم مى رسند که مى خواهنداین بدنه از جامعه اسلامى را از حضورهاى فعال و سرنوشت ساز برکنار دارند.این کار قدرت اجتماعى اسلام را ضعیف مى کند و توانها را تحلیل مى برد. دو دسته اول از روى نادانى و بیخبرى - و به تصور خود تقدس و تدین - 2 دست به این کار مى زنند. و توجه نمى کنند که پیمودن راهى جز راه دین و رهبران دین نوعى خروج از دین است . بعلاوه چرا باید در مسائل عفت واخلاق قدرى به[ کف نفس] مرد مسلمان توجه نشود؟ چرا باید چنان وانمود گردد که زن در جامعه اسلامى باید مثل میشى که از گرگ فرار مى کند پیوسته از مرد فرار کند و خود را در گوشه اى پنهان سازد. چرا نباید مرد مسلمان چنین باشد که او نیز داراى کف نفس باشد و ناموس مسلمانى در کنار مسلمان دیگراحساس امنیت کند. اینگونه برخورد کردن با مسائل دینى واینگونه وانمود کردن تربیتهاى دینى خیانت به دین و خیانت به اسلام است .اینگونه خواهران و برادران باید به تعالیم اصیل اسلامى مجهز گردند داراى شناخت بشوند که این همه دراحادیث ما برداشتن رک و شناخت تاکید شده است باید خود رااز خامگرى و محدوداندیشى که به زبان دین خدااست نجات بدهند وازاینگونه جریانها ببرند. باید با والانگرى و وسیع اندیشى حکیمانه دینى و با حفظ پاکیها و تعهدها همواره مایه آبروى اسلام باشند و در برابر جهان متجاوز معاصر سدى پولادین بسازند.

در قرآن کریم هم به مردان دستور داده شده است که خوددار باشند و [ غض بصر] کنند و هم به زنان هر دو گروه باید با روحیه عفیفانه و والاى اسلامى انجام دادن تکالیف فردى واجتماعى خویش بپردازند اما مقدس مابان نادان چه در زمان و چه در مردان و چه در میان افراد یا گروههاى دینى وانجمنهاى اسلامى ( همانان که یکى از دو جریانى هستند که پیامبراکرم[ ص] فرمود کمر مرا شکستند) به جاى اینکه به سوى آگاهى و آگاه شدن و شعور پیدا کردن حرکت کنند مى کوشند تااین اندیشه هاى ارتجاعى و منحط و دورازاسلام اصیل را رواج دهند واینان چه بدانند و چه ندانندازاین حیث به اسلام خیانت مى کنند - چنانکه یاد شد - کاراینان هم با روش اسلام و تاریخ عملى اسلام مخالف است هم با آنچه درباره جامعه آینده اسلام (جامعه مهدى[ ع] ) نقل کردیم و هم مایه رفتن آبروى اسلام و شکوت دین خدااست در جهان .

اما دسته سوم (نفوذیان ) آنان این کار را یعنى کنار زدن زمان مسلمان رااز حضور و فعالیت از روى آگاهى و عمدمى کنند چرا؟ براى ایجاد همان زبانهائى که یاد شد.

اکنون که یکى از وظایف بزرگ و مهم اسلامى را در پیش داریم یعنى [ انتخابات مجلس شوراى اسلامى] به این اشاره پرداختیم تا بانوان متعهد مسلمانان ( همانان که دامانشان جاى پرورش شهیدان پاکباز و قهرمان صحنه هاى جهاد و حماسه وافتخاراست ) دراین وظیفه بزرگ نیز به صورتى وسیع شرکت کنند. درانتخابات درباره کسى که به او راى مى دهند تا جایى که مى شود جستجو و تحقیق به عمل آورند.انتخاب کنندگان در سراسر کشور باید بدانند که به دلیل رایى که مى دهند و وکیل آنان در طول چهارسال دوره وکالت آنان در طول چهارسال دوره وکالت هرگونه راى بدهد آنان نیز در مورد آن مسئولند.اگر به نفع انقلاب واحکام انقلابى اسلام و به سود مردمان محروم و مظلوم و مستضعف راى بدهد آنان پاداش نیک خواهند برد. و اگر به احکام ارتجاعى و آنچه در نتیجه به زیان محرومان و به سود سرمایه داران و محتکران و طاغوتان مالى است راى بدهد (چه از روى نادانى و عدم شناخت و عدم خبرگى باشد و چه از روى اغراض دیگر) انتخاب کنندگان نیز در گناه این راى و در گسترش ظلم حقوقى و مالى در جامعه در نزد خدا مسئول خواهند بود. بانوان باید درانتخابات شرکت کنند و به کاندیداهاى مسلمان ضعیف دوست بریده از متکاثرین و مترفین و مالداران و محتکران ... راى بدهند و تحت تاثیراحدى قرار نگیرند و به کاندیداهاى ارتجاعى و ثروت خواه و دوست با ثروتمندان و دنیاداران و بدوراز دنیاى فقیران و محرومان راى ندهند .

در پایان این اشاره کوتاه چند سخن از سخنان مبارک امام را درباره وظایف اجتماعى زنان واهمیت این وظایف نقل مى کنیم تا مشت محکمى باشد به دهان نفوذیان خائن و مایه بیدارى و تنبهى باشد براى خواهران و برادرانى که یا خود به صورتى دچار بسته ذهنى هستند واز توجه و درک آگاهانه امور و جریانها دورند یا تحت تاثیر و تلقین اینگونه القاها قرار گرفته اند. سخنان امام درباره[ زن] وارزشها و تکلیفهاى زن در دفتر سوم از دفترهاى[ درجستجوى راه از کلام امام] 3 گردآورى شده است .اینک چند نمونه ازاین سخنان :

در نظام اسلامى زن به عنوان یک انسان مى تواند مشارکت فعال با مردان در بناى جامعه اسلامى داشته باشد ولى نه به صورت یک شى ء نه او حق دارد خود را به چنین جدى تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند. 4

زنها در صدراسلام در میدانها مى رفتند. در جنگهاى اسلامى زنها مى رفتند در میدانها براى پرستارى زخمیها زنها در محفظه بمانند؟

چه کسى چنین چیزى به شما گفته است ...؟ 5

زنان در جامعه اسلامى آزادند واز رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسین به هیچ وجه جلوگیرى نمى شود.از چیزى که جلوگیرى مى شود فساداخلاقى است که زن و مرد نسبت به آن مساوى هستند و براى هر دو حرام است . 6

زن باید در مقدارات اساسى مملکت دخالت کند. 7

زن باید داراى حقوق مساوى با مرد باشد.اسلام بر تساوى زن و مرد تاکید کرده و به هر دو آنها حق تعیین سرنوشت را داده است یعنى اینکه بایداز همه آزادیها بهره مند باشند.

آزادى انتخاب کردن

انتخاب شدن

آزادى آموزش خویشتن

و کار کردن

و مبادرت به هر نوع فعالیتهاى اقتصادى 8

 
پاورقى
1. تفسیرالعیاشى ج 1ص 65
2. و آیااینگونه کسان تصور مى کنندازامام خمینى مقدس تر و متدین ترند آیا شوراسلامى و غیرت دینى و شرف ناموسى ایشان از امام خمینى بیشتراست . نمونه اى از سخنان امام را که ضداین القآات است نقل خواهیم کرد و خواهید دید.
3.ازانتشارات امیرکبیر.
[ .4کلام امام] دفتر سوم ص 16.
[ .5کلام امام] دفتر سوم ص 16.
6و[ .7کلام امام] دفتر سوم ص 1917.
[ .8کلام امام] دفتر سوم ص 34.