« پیامدهای کرونایی تعلیق مناسک جمعی»؛

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22081/ih.2019.69335

چکیده

سیدجواد میری « پیامدهای کرونایی تعلیق مناسک جمعی»؛

کلیدواژه‌ها