« صورت‌بندی مواجهه حوزه با پاندمی کرونا»؛

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22081/ih.2019.69336

چکیده

محسن جبارنژاد« صورت­بندی مواجهه حوزه با پاندمی کرونا»؛ 

کلیدواژه‌ها