مناسک دینی و چگونگی نقش آفرینی نهاد دینی در بحران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22081/ih.2019.69338

چکیده

مناسک دینی و چگونگی نقش آفرینی نهاد دینی در بحران کرونا

کلیدواژه‌ها