تراز تحولی آیت اللّه مؤسس، از حفظ پیشینه، زما ن آ گاهی تا آینده نگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22081/ih.2022.73594

چکیده

تراز تحولی آیت اللّه مؤسس، از حفظ پیشینه، زما ن آ گاهی تا آینده نگری