آموزه های ناگفته از رفتار اجتماعی سیاسی آیت اللّه العظمی حائری در گفت وگو با استاد عبدالحسین حائری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22081/ih.2022.73602

چکیده

آموزه های ناگفته از رفتار اجتماعی  سیاسی آیت اللّه العظمی حائری در گفت  وگو با استاد عبدالحسین حائری