مصاحبه با آیت اللّه العظمی حائری در گفت وگوی صریح با استاد فرزانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22081/ih.2022.73603

چکیده

مصاحبه با آیت اللّه العظمی حائری در گفت وگوی صریح با استاد فرزانه