دوره و شماره: دوره 5، شماره 28، پاییز 1367، صفحه 1-192