اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدعباس صالحی

پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

salehi4842yahoo.com
025-37742158

سردبیر

عبدالرضا ایزدپناه

فقه،اخلاق وتفسیر عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی

rezaizadi188yahoo.com
025-37742158