نویسنده = عبدالرضا ایزدپناه
تعداد مقالات: 3
1. وصیّت نامه فقیه و رجال شناس وارسته محمدباقر موسوى خوانسارى

دوره 15، شماره 90-89، پاییز 1377، صفحه 107-128

عبدالرضا ایزدپناه


2. وصیتنامه اخلاقى از علامه میرزا محمد باقر موسوى خوانسارى

دوره 14، شماره 83، پاییز 1376، صفحه 55-64

عبدالرضا ایزدپناه


3. دستور العمل اخلاقى از عالم نامور آیة العظمى شهید سید محمد باقر صدر

دوره 14، شماره 80-79، بهار 1376، صفحه 107-120

عبدالرضا ایزدپناه