فهرست موضوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


سال بیست‏وششم
 
 - شماره
 151u سکوت روحانیت در مبارزه با خرافات / 3
 u سید عباس صالحى
 توجیه سکوت / 9
 موضوع‏شناسى ناقص / 12
 ضعف مطالعات تاریخى / 13
 تجربه ناگوار / 15
 تساهل بزرگان / 18
 شجاعت سوزى / 21
 هیمنه عوام / 24
 u بایستگى شناخت ریشه خرافات / 29
 u  گفت و گو با آیت الله حاج شیخ محى الدین حائرى
 ریشه خرافات در چیست؟ / 32
 مبارزه با ام الخرافه / 36
 ریشه ربا خوارى در چیست؟ / 41
 حوزه‏ها و کار علمى / 44
 خرافه‏هاى خرد و کلان و رسالت حوزه / 47
 شرایط فعلى حوزه و مبارزه با علت خرافه / 50
 شیوه‏هاى برچیدن خرافه‏ها از ساحتِ عزادارى‏ها / 53
 تکلیف حوزه‏ها در دوران غیبت / 58
 u علت رشد خرافه در زمان ما و چگونگى جلوگیرى از آن / 73
 u  گفت و گو با آیت الله حاج شیخ محمد محمدى رى شهرى
 راه مبارزه با خرافات / 74
 تعریف خرافه / 75
 تصحیح دقیق متون اصلى و کهن شیعه / 76
 عزادارى و راههاى مبارزه با خرافه / 77
 اقدامات حوزه براى مبارزه با خرافه / 81
 u خرافه و رسالت حوزه / 83
 u امین عظیمى
 اهمیت و جایگاه بحث / 84
 تعریف خرافه / 85
 رسالت حوزه درباره خرافه / 86
 دانش خرافه‏شناسى و مهارت خرافه ستیزى در حوزه / 88
 هدفهاى تربیتى / 90
 1. هدفهاى آموزشى و بینشى / 90 
 2. هدفهاى رفتارى و مهارتى / 90 
 موضوعها و محورها / 91 
 روش بحث و تحقیق / 91 
 شاخه‏ها و گرایش‏ها / 92 
 محورهاى مورد توجه به خرافات در حوزه درون دینى (اسلام) / 92 
 محورهاى مورد توجه به خرافات در حوزه برون دینى / 93 
 سطوح آموزشى و پژوهشى حوزه / 94 
 برنامه درسى حوزه / 95 
 الف) برنامه درسى خرافه‏شناسى در برنامه فعلى حوزه / 96 
 ب) برنامه درسى خرافه‏شناسى در قالب یک رشته تحصیلى / 97 
 خرافه‏ها در جامعه اسلامى / 98 
 ریشه‏شناسى خرافه‏ها / 98 
 اصطلاح‏شناسى خرافه / 99 
 کتاب‏شناسى و مرجع‏شناسى خرافه / 100 
 زبان تخصصى خرافه‏شناسى / 100 
 دانشهاى پیوسته با خرافه‏شناسى / 101 
 خرافه‏شناسى در منظر قرآن / 101 
 1. چیستى خرافه و الفاظ مرتبط با آن در قرآن / 102 
 2. ملاکهاى بازشناسى خرافه و حق در قرآن و روایات / 103 
 3. خرافات مطرح شده در قرآن / 104 
 خرافه‏شناسى در حدیث / 106 
 خرافه‏شناسى در ادیان و مذاهب / 109 
 کارگاه‏هاى خرافه پژوهى / 110 
 تکنولوژى آموزشى در خرافه‏شناسى / 111 
 مؤسسه خرافه‏شناسى و خرافه زدایى / 113 
 u ساز و کار پیدایى خرافات در جامعه امروز / u 117 سید حسین همایون مصباح 
 الف) تعریف و معناى خرافه / 118 
 ب) ساز و کار پیدایى (زایش و رویش) خرافه‏ها در جامعه مدرن امروز / 120 
 علم و تکنولوژى نوین / 122 
 هویت یابى / 135 
 u بایستگى خرافه پیرایى از روایات و اخبار / 149 
 u على اکبر ذاکرى 
 معناى لغوى خرافه / 152 
 منشأ خرافات روایى / 154 
 پیشینه موضوع / 158 
 بایستگى بررسى احادیث در روزگار ما / 164 
 راه حل کوتاه مدت براى جلوگیرى از گسترش خرافه / 174 
 الف) نظارت بر کار رسانه و مراسم عمومى / 174 
 ب) آموزش واعظان و مداحان / 175 
 ج) نقد و جلوگیرى از انتشار کتاب‏هاى خرافه گرا / 175 
 راه حل بلند مدت در مبارزه با خرافه گرایى / 176 
 معیارهاى بررسى احادیث و پیراستن آنها از خرافه / 179 
 1. عرضه بر قرآن / 179 
 2. ناسازگار نبودن با تاریخ قطعى / 180 
 3. توجه به عقل و علم / 182 
 4. توجه به اندیشه‏هاى اصلى مذهب / 184 
 5. شناخت یاران معصومان و عقاید آنان / 185 
 6. تقیه / 187 
 u چیستى خرافه / 192 
 u حسن جمشیدى 
 ضرورت پرداختن به خرافه / 193 
 مفهوم‏شناسى خرافه / 196 
 چگونگى پیدایش خرافه / 209 
 زیر ساختهاى خرافه / 215 
 1. آگاهى و خرافات / 215 
 2. باورها بستر رویش خرافه / 216 
 3. تاریخ آبشخور رشد خرافه‏ها / 218 
 4. سقف ارزشها بر ستون خرافات / 220 
 هدف از ترویج خرافات / 220 
 پیدایش خرافه‏هاى نوین / 226 
 خرافات و اسلام / 225 
 آیا ریشه کنى خرافات ممکن است؟ / 228 
 u رابطه قدرت سیاسى و خرافه / 233 
 u غلامرضا جلالى 
 خرافه چیست؟ / 233 
 انگیزه دولتها در گستراندن و رواج خرافه‏ها / 236 
 پیشینه تاریخى خرافه گرایى حکومت‏ها در ایران در دوره پیش از اسلام / 239 
 خرافه گرایى حکومتها در دوره اسلامى / 245 
 نقش حکومتها در خرافه زدایى / 254 
 u خرافه گرایى در آیین عزادارى / 259 
 u محمد صادق مزینانى 
 خرافه‏هاى شکلى / 259 
 1. قمه زنى / 259 
 دلیلهاى اقامه شده بر جواز قمه زنى/ 263 
 جریانهاى انحرافى و تبلیغ از قمه زنى / 268 
 2. رواج سبکها و اشعار غنایى / 271 
 3. آلات موسیقى و علامتها / 272 
 خرافه‏هاى محتوایى / 280 
 u معرفى دو اثر در اخبار ساختگى / 291 
 u على اکبر ذاکرى 
 1. الاخبار الدخیله / 292 
 فهرست ابواب کتاب اخبار دخیله / 294 
 باب اول در احادیث تحریف شده / 294 
 باب دوم در اخبار موضوعه / 295 
 باب سوم در دعاهاى تحریف و وضع شده / 295 
 جریانهاى حدیث ساز و تحریف گر / 295 
 1. گروه مغیرة بن سعید / 296 
 2. گروه ابوالخطاب / 298 
 3. غالیان فضیلت تراش / 306 
 4. صوفیه / 311 
 5. زیدیه / 317 
 6. قدرت طلبان / 328 
 معرفى چند نمونه از افراد حدیث ساز / 333 
 1. سیف بن عمرو / 333 
 2. ابو هریره / 338 
 ملاکهایى براى شناخت حدیث صحیح / 341 
 1. سازگاى با قرآن کریم / 341 
 2. سازگاى با سنت مسلم پیامبر(ص) / 354 
 3. سازگارى با مسلمات تاریخ / 355 
 4. سازگارى با لغت / 366 
 5. سازگارى با روایات همانند / 374 
 
 - شماره 
 152u خرافه گرایى بازگشت به جاهلیت / 3 
 u مجتبى احمدى 
 u پیام رسانى دینى بایسته‏ها و نبایسته‏ها / 19 
 u گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج حسین انصاریان 
 خطابه ریشه در قرآن دارد / 21 
 کشش و جاذبه منبر در مردم شیعه / 25 
 متولیان پاسداشت جایگاه مقدس منبر / 33 
 سه راهکار براى تربیت خطیب / 38 
 راهکارهایى براى منبرهاى لبالب از شور و حماسه حسینى / 40 
 براى موعظه‏هاى اثر گذار چه باید کرد / 43 
 آگاه کردن مردم بر مصالح دین و دنیا / 44 
 بیان آموزه‏هاى حیات بخش براى زدودن منبرهاى غبارانگیز و خرد سوز / 45 
 مقایسه بین منبر درگذشته و دوران پس از انقلاب اسلامى / 49 
 چه کسانى مسئول اهمال کارى و خدشه وارد کردن بر جایگاه منبر هستند / 53 
 براى جلوگیرى از حرکت بنیان سوز و توفنده خرافه و خرافه گرایى در منبر و منبریها چه باید کرد / 56 
 آشنایى با منبر و خطابه و نگارش کتابهاى استاد / 59 
 اندرز به طلاب / 66 
 یادداشتها / 68 
 u ریشه‏هاى پیدایى و پایایى خرافات / 98 
 u محمد جواد رودگر 
 مفهوم‏شناسى خرافه‏ها / 101 
 ریشه‏شناسى خرافه / 104 
 الف) ریشه معرفت شناختى خرافه / 104 
 ب) ریشه‏هاى روان شناختى خرافه / 109 
 ج) ریشه‏هاى جامعه شناختى خرافه / 112 
 د) ریشه سیاست شناختى خرافه / 114 
 از کجا آغاز کنیم و چه باید کرد؟ / 116 
 مرز بندى بین اسلام ناب و اسلام خرافات / 118 
 u ضعف عقلانیت زمینه ساز خرافه / 123 
 u محمد تقى اکبر نژاد 
 نسبى نبودن خرافه / 124 
 عنصرهاى اصلى خرافه / 125 
 مرز خرافه و خطاهاى علمى / 126 
 مرز خرافه و بدعت / 127 
 نسبت خرافه و عقل / 128 
 ریشه یابى خرافه از نگاه قرآن / 130 
 انبیاء و خرافه زدایى / 132 
 روشهاى مبارزه با خرافه / 135 
 رشد عقلانیت در سطح عمومى / 137 
 ترویج اندیشیدن / 138 
 تفکر انتقادى / 139 
 بیان دقیق و روشن معارف دین / 140 
 ارائه تحلیل علمى از موارد خرافه / 143 
 آسیب تفکر ضد خرافى / 144 
 تکنولوژى و خرافه / 147 
 علما و مبارزه با خرافات / 148 
 عوام زدگى در حوزه‏هاى علمیه / 150 
 جدایى دین از سیاست / 152 
 معصوم پنداشتن شمارى از امام زادگاه / 153 
 عوام زدگى در عزادارى / 154 
 خواب گرایى / 158 
 خواب گرایى و تأثیر آن در سیر و سلوک / 169 
 قمه زنى و کشف و کرامت / 172 
 u خرافه به دور از ساحَتِ دین / 176 
 u محمد حسن ربانى 
 1. مبارزه با طیره / 177 
 2. چشم زخم / 182 
 3. دعا / 190 
 4. ذکر / 191 
 5. رویا و تعبیرها / 196 
 6. روزهاى نحس / 203 
 7. باور به کهانت / 214 
 8. باور قیافه‏شناسى / 225 
 9. ذبیحة الجن علامت گذارى با خون / 234 
 10. پوشاندن لباس آهنى به بچه / 237 
 11. گذاردن آهن روى بدن میت / 237 
 u ازدواج یوسف با زلیخا حقیقت یا خرافه / 245 
 u محمد بهرامى 
 تعریف خرافه / 245 
 پیشینه خرافه / 245 
 خاستگاه خرافات / 246 
 روایات اسراییلى و خرافات / 247 
 خرافه‏ها در داستان پیامبران / 248 
 خرافه زدایى / 248 
 روایت ازدواج یوسف و زلیخا / 250 
 اول. روایت وهب بن منبه / 250 
 نقد و بررسى روایت وهب بن منبه / 251 
 الف) ضعف راوى / 251 
 ب) ناسازگارى با دیگر روایات / 252 
 دوم. روایت ابن اسحاق / 255 
 نقد و بررسى روایت ابن اسحاق / 258 
 روایت ازدواج یوسف و زلیخا در متون شیعه / 260 
 اول. تفسیر قمى / 260 
 دوم. امالى شیخ صدوق / 260 
 سوم. علل الشرایع شیخ صدوق / 261 
 چهارم. امالى شیخ طوسى / 261 
 ارزیابى و سنجش روایت قمى / 262 
 نقد روایت صدوق در علل الشرایع / 263 
 نقد روایت شیخ طوسى / 264 
 u سیرى در کتاب مجالس السنیه فى مناقب مصائب العترة النبویّه / 
 271u حسین عباسى 
 u خلاصه مقاله‏هاى عربى / 303 
 u دکتر انور رصافى 
 u خلاصه مقاله‏هاى انگلیسى / 309 
 u سیداحمد حسینى 
 
 - شماره153 - 
 154u اندر گسست زنجیرهاى خرافه / 3 
 u احمد ترابى 
 خرافه‏ها، زنجیرى بر گردن ملّتها / 5 
 بسترهاى گرایش به خرافه / 6 
 مسئولیت عالمان دین در مبارزه با خرافه‏ها / 9 
 گستره خرافه‏ها در جوامع اسلامى / 11 
 نقش اخبارى گرى در خرافه گرایى / 12 
 مسئوولیت حوزه‏هاى علمیه در قبال خرافه گرایى‏ها / 14 
 u ریشه‏هاى خرافه و خرافه گرایى راه‏هاى مبارزه با آنها / 17 
 u گفت و گو با حجة الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدى 
 چگونگى ورود خرافه بر حوزه دین، متون روایى و تفسیرى و جامعه دینى / 20 
 علما و حوزه‏هاى علمیه و نقش آفرینى آنها در شناخت بین حقیقت و خرافه / 26 
 گستره خرافه / 29 
 راه‏هاى مبارزه با خرافات / 32 
 1. جلوگیرى از مدّاحان خرافه گو و خرافه پراکن / 32 
 2. ادامه کار بزرگ مرحوم میرزا حسین نورى و شهید مرتضى مطهرى / 33 
 3. پالاییدن متون تاریخى و روایى از خرافات، سخنان سست و نابخردانه / 33 
 4. تدوین و ارائه مقتل درست / 34 
 ریشه کن سازى و یا کم کردن خرافه‏ها / 35 
 1. آگاه کردن مردم / 35 
 2. نوشتن کتاب‏هاى مستند / 37 
 3. برخورد قانونى / 37 
 آیا علما و حوزه‏هاى علمیه در مبارزه با خرافات وظیفه شان را بخوبى انجام داده‏اند / 38 
 بد عمل کردن به بعضى از متون روایى ما باعث ترویج خرافه / 40 
 حرکت در چهارچوب و ضابطه‏اى که دین تعیین کرده رهایى از خرافه / 40 
 نصیحت و اندرز به طلاب / 48 
 u آسیب‏هاى خرافه بر کیان اسلام و تشیّع / 81 
 u سید عباس رضوى 
 آسیب‏هاى خرافه بر باورهاى دینى / 83 
 1. خرافه زمینه سازى شرک / 83 
 تطیر فال بد / 86 
 2. زمینه ساز جدایى امت از امام / 89 
 3. زمینه ساز سست باورى و دین گریزى / 94 
 آسیب‏هاى خرافه در حوزه ارزشهاى دینى / 97 
 1. بى توجهى به زمان در تفسیر دین / 97 
 2. تأثیر متقابل خرافه و عافیت‏طلبى / 100 
 3. اباحى گرى / 105 
 جریان تصوف / 110 
 آسیب‏هاى خرافه گرایى در حوزه اجتماع / 117 
 1. خرافه و عقب ماندگى علمى / 117 
 تاثیر عقلانیت و جزمیت بر رشد و انحطاط علوم دینى در سده اخیر / 121 
 نقش خرافه در گسترش نابسامانیهاى اجتماعى / 125 
 نقش خرافه گرایى در سقوط صفویه / 127 
 بهره بردارى استعمار از خرافه / 131 
 خرده‏گیرى بر اسلام و تشیع / 135 
 شکوائیه امام باقر(ع) علیه دروغپردازان / 139 
 رسالت علماى دین در برابر خرافه‏ها / 144 
 u نقش عالمان شیعه در خرافه زدایى در تاریخ معاصر / 152 
 u سید حسین همایون مصباح 
 معنى و مفهوم خرافه دینى / 154 
 دامنه و قلمرو خرافه‏هاى دینى / 156 
 جهت درونى آن خلوص زدایى از دین / 165 
 جهت بیرونى آن ناتوان سازى دین و دیندارى / 176 
 ابزار و شیوه‏هاى عالمان در مبارزه با خرافه‏هاى دینى / 182 
 uریشه‏هاى رویش و راه‏هاى زدایش خرافه‏ها در ساحت دین / 206 
 u محمد جواد رودگر 
 1- عرفان اسلامى / 212 
 2- ویژگیهاى عرفان اسلامى / 216 
 الف) عقلانیت و معقولیت عرفان اسلامى / 216 
 ب) واقع گرایى و رئالیستیک بودن عرفان اسلامى / 217 
 ج) عرفان اسلامى، عرفان قاعده‏مند / 218 
 د) عرفان اسلامى برایمان و عمل صالح / 220 
 3- عناصر عرفان اسلامى / 221 
 1. عنصر معرفت نفس / 2212. 
 2. عنصر مراقبت نفس / 222 
 3. عنصر محاسبات نفس / 222 
 4- شرائط دخیل در عرفان اسلامى که راه هر گونه خرافه گرایى را مى‏بندد / 223 
 الف) تربیت عقلى / 223 
 ب) عقل اجتهادى - انتقادى / 223 
 ج) شفاف سازى جریانهاى معنوى و واردات قلبى و بارقه‏ها و تجربیات عرفانى / 224 
 د) شناخت اوصاف و ویژگیهاى عارفان / 225 
 5 - زمینه‏هاى »خرافه زدایى« در عرفان اسلامى / 225 
 1. تسامح و تساهل / 226 
 2. سنخ کشف و کرامات / 226 
 u ساى بابا و توهم تجلى خداگونه / 237 
 u محمد حسین کیانى 
 خرافه‏پردازى در جنبشهاى نوین معنوى / 240 
 تجلى خداگونه در هندوئیسم / 241 
 خداباورى و عرفان ساى بابا / 245 
 تجلى خداوند و ساتیاى ساى بابا / 248 
 ساى بابا و تجلیات سه گانه / 252 
 الف) ساى بابا شیردى / 253 
 آموزشهاى مبهم و اساسى ساى بابا شیردى / 254 
 1. قانون عمل و عکس العمل / 254 
 2. وفادارى و ایمان به استاد معنوى واقعى / 254 
 3. تسلیم اراده خداوند بودن / 254 
 4. برابرى و مساوات / 255 
 5. وارستگى و استقلال / 255 
 6. صدقه دادن / 255 
 7. چرخه کارما / 255 
 ب) ساتیا ساى بابا / 255 
 ج) پرما ساى بابا / 258 
 u چند اثر پیرایه زدا از فرهنگ دینى / 264 
 u غلام عباس صادقى 
 کلثوم ننه (عقاید النساء) / 267 
 التنزیه فى اعمال التشبیه / 272 
 ابوهریره سید عبد الحسین شرف الدین / 276 
 تنزیه مکتب اهل بیت از خرافه گرایى / 278 
 لؤلؤ و مرجان / 280 
 شیعه چه مى‏گوید / 287 
 الغدیر فى الکتاب والسنه والادب / 299 
 حماسه حسینى / 302 
 سخنرانى استاد شهید مرتضى مطهرى پانزده گفتار / 307 
 غلو، درآمدى بر افکار غالیان در دین / 309 
 الصحیح من سیره رسول الاعظم / 314 
 دراسة فى علامات الظهور و الجزیره الخضرا / 318 
 u معرفى دو اثر در اخبار ساختگى / 327 
 u على اکبر ذاکرى 
 الموضوعات فى ال‏آثار والاخبار، عرض و دراسة / 328 
 u دغدغه‏هاى محدث قمى از گسترش خرافه و تحریف / 365 
 u غلام فدکى 
 پیامدهاى ویران‏گر خرافه / 372 
 1. دروغ بر خدا و پیامبر / 372 
 2. وهن دین و مذهب / 373 
 ریشه رواج خرافات در تبلیغات دینى / 374 
 الف) نادانى / 374 
 ب) تسامح در ادله سنن / 375 
 ج) پیشبرد حق با هر وسیله / 376 
 د) دنیاطلبى / 378 
 ه) سکوت و بى تفاوتى عالمان دین / 379 
 راه‏هاى پیشگیرى از رواج تحریف و خرافه / 381 
 مبارزه دقیق و عالمانه با خرافه و تحریف / 385 
 1. عروسى قاسم، دروغ و ساخته افسانه بافان / 387 
 2. دروغ بودن روایت مسلم جصاص در حمل اسراى کربلا به... / 387 
 3. خاموش شدن زنگها، در هنگام سخنرانى حضرت زینب / 388 
 4. رد آن چه مشهور شده به نام حدیث کساء / 388 
 5. ردّ آمدن شیر به بالین شهداى کربلا / 389 
 6. ردّ نسبتهاى ناروا در باب سرداب به شیعه / 389 
 7. نادرست بودن قبر منسوب به مختار در مسجد کوفه / 390 
 8. نادرست بودن خانه منسوب به حضرت امیر المؤمنین در کنار مسجد کوفه / 391 
 9. چاه صاحب الزمان در سامراء ساخته گروهى سود جو / 391 
 10. رد مأثور بودن دعاى عدیله / 393 
 دغدغه محدث قمى از راهیابى خرافه و تحریف به آثارش / 394 
 وصیتى جامع از محدث قمى / 395 
 u مَشرَعَةُ بحار الانوار / 402 
 u َ محمد تقى اکبر نژاد 
 اهداف نگارش / 402 
 وجه تسمیه در مشرعه بحار الانوار / 405 
 روش و مبناى کار / 406 
 مبناى نقد روایات در کتاب »مشرعة بحار الانوار« / 408 
 مبناى اعتبار سنجى روایات / 410 
 موضوع العقل و الجهل، پنج بابب و تنها سه روایت معتبر / 414 
 بررسى حدیث قیام به سیف / 417 
 بررسى روایتِ آشتى حیوانات / 420 
 u خلاصه مقاله‏هاى عربى / 
 437u دکتر انور رصافى 
 u خلاصه مقاله‏هاى انگلیسى / 
 445u سیداحمد حسینى