دوره و شماره: دوره 26، شماره 154-153، مهر 1388، صفحه 1-452