دوره و شماره: دوره 26، شماره 154-153، پاییز 1388، صفحه 1-452