دوره و شماره: دوره 10، شماره 55، بهار 1372، صفحه 1-198