نویسنده = سید عباس رضوی
تعداد مقالات: 6
1. مدارا با شهروندان در اندیشه و سیرت امام خمینى

دوره 31، شماره 172 - 171، بهار 1393، صفحه 226-279

سید عباس رضوی


2. نقش علماى حوزه در مقابله باتجزیه طلبى در تاریخ معاصر

دوره 30، شماره 169-168، تابستان 1392، صفحه 85-160

سید عباس رضوی


3. رسالت حوزه در حفظ شؤون و احیاى حقوق زنان

دوره 30، شماره 167، بهار 1392، صفحه 36-89

سید عباس رضوی


4. تحول حوزه در پرتو اندیشه آیت‏اللّه طالقانى

دوره 25، شماره 147، تابستان 1387، صفحه 208-244

سید عباس رضوی


5. جایگاه سنت نزد علماى شیعه

دوره 24، شماره 144-143، پاییز 1386، صفحه 384-420

سید عباس رضوی


6. جلوه هاى روشنفکرى آیت اللّه طالقانى در اندیشه و رفتار

دوره 24، شماره 144-143، پاییز 1386، صفحه 119-217

سید عباس رضوی