دوره و شماره: دوره 15، شماره 90-89، آذر 1377، صفحه 1-432