دوره و شماره: دوره 15، شماره 90-89، پاییز 1377، صفحه 1-432