دوره و شماره: دوره 11، شماره 64-63، تابستان 1373، صفحه 1-383