دوره و شماره: دوره 5، شماره 27، تابستان 1367، صفحه 1-208