دوره و شماره: دوره 20، شماره 120، بهمن 1382، صفحه 1-215