دوره و شماره: دوره 20، شماره 120، زمستان 1382، صفحه 1-215