دوره و شماره: دوره 11، شماره 65، پاییز 1373، صفحه 1-207 
8. نقدى بر فصل الخطاب

صفحه 137-170

محمد باقر بهبودی


9. آموزش در حوزه هاى علمیه

صفحه 171-207

موسوی گرگانی