دوره و شماره: دوره 38، 12-13 - شماره پیاپی 187، فروردین 1400، صفحه 1-224 (پژواک روشنفکری حوزه)