شماره جاری: دوره 39، 16-17 - شماره پیاپی 191، تیر 1401، صفحه 1-280 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه