دوره و شماره: دوره 19، شماره 114-113، آذر 1381، صفحه 1-432