دوره و شماره: دوره 19، شماره 114-113، پاییز 1381، صفحه 1-432