دوره و شماره: دوره 8، شماره 46، پاییز 1370، صفحه 1-174