دوره و شماره: دوره 17، شماره 102-101، آذر 1379، صفحه 1-411