دوره و شماره: دوره 17، شماره 102-101، پاییز 1379، صفحه 1-411