دوره و شماره: دوره 28، شماره 160-159، بهار 1390، صفحه 1-441 
1. نَفَحات رحمانى

صفحه 3-12

مجتبی احمدی راد


3. قلم و حوزه

صفحه 21-37

جواد محدثی


4. حوزه علمیه و شبهات دینى

صفحه 38-60

محمد جواد صاحبی


5. نقد مفهوم حکومت آخوندى

صفحه 61-86

سید حسین مصباح


8. آیین تبلیغ براى تولید علم

صفحه 128-153

محمد جواد قاسم پور


10. حکومت آخوندى و آخوند حکومتى

صفحه 218-252

محمد صادق مزینانی


11. حوزه و بایستگى فلسفه

صفحه 253-277

نامی آرمان


12. عوامل و زمینه‏هاى رشد علم

صفحه 278-315

قدیر دانش محمد


15. قم خاستگاه علم و بصیرت

صفحه 428-440

عباس رضوی